TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK KIRILGANLIK KONUSUNDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5650-5661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikolojik kırılganlık, bireyin sahip olduğu benlik değerini, elde ettiği somut başarılar ve toplumsal onaya göre belirlemesini sağlayan bilişsel düzeyde inanç kalıplarıdır. Bu çalışmada psikolojik kırılganlıkla ilgili Türkiye’de yapılan araştırılmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2020-2021 yılları arasında yayınlanan 30 araştırma, doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın verileri Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ), ULAKBİM, ProQuest, DergiPark, Google Akademik veri tabanları ve diğer internet arama motorlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik kırılganlık kavramının 2010 yılından sonra araştırılmaya başlandığı, ilk çalışmanın 2011 yılında yayınlandığı ve bu tarihten itibaren araştırmaların sayısında artış yaşandığı görülmüştür. Yapılan araştırmaların büyük bir bölümünün eğitim alanında üniversite öğrencileri ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Araştırmaların en çok 301-400 aralığındaki katılımcı sayısı ile yapıldığı ve bütün araştırmalarda katılımcıların 100’ün üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırmaların en çok betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan, ilişkisel tarama yöntemiyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Araştırmaların hemen hepsinde psikolojik kırılganlık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmalarda en fazla kullanılan veri analiz yöntemi, son yıllarda çokça kullanılan, yapısal eşitlik modeli olduğu görülmüştür. Araştırmaların büyük kısmının eğitim, ruh sağlığı ve psikoloji alanında gerçekleştirildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Psychological vulnerability is cognitive belief patterns that enable an individual to determine their self-worth based on concrete achievements and social approval. In this study, it is aimed to examine the studies conducted in our country on psychological vulnerability. For this purpose, 30 researches published between 2020-2021 were examined using document analysis method. The data of the research is limited to the data obtained from the National Thesis Center of the Council of Higher Education (YÖKTEZ), ULAKBİM, ProQuest, DergiPark, Google Scholar databases and other internet search engines. According to the results of the research, it was seen that the concept of psychological vulnerability began to be investigated after 2010, the first study was published in 2011, and there has been an increase in the number of studies since that date. It has been observed that most of the researches have been carried out with university students in the field of education. It has been seen that the most of the studies were conducted with the number of participants in the range of 301-400 and the participants were over 100 in all studies. It has been observed that the researches are mostly carried out with the relational survey method, which is one of the descriptive research methods. Psychological vulnerability scale was used in almost all studies. The most widely used data analysis method in research is structural equation modeling, which has been widely used in recent years. It has been observed that most of the studies have been carried out in the fields of education, mental health and psychology.

Keywords