Korkuyorum Anne Filminde Hegemonik Erkeklik Eleştirisi

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 11-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın kapsamında “Korkuyorum Anne” filmi bağlamında hegemonik erkeklik ve pratiklerin doğuştan getirilen bir hâkimiyet konumu olmadığı ele alınmıştır. Kültürel normların ve toplumsal söylemlerle üretilerek erkeklerin yaşantısında yaşattığı sorunların, gündelik hayat gerçekliği bağlamında nasıl dönüşüme uğradığı “Korkuyorum Anne” filmi bağlamında örneklerle analiz edilmesi amaçlamaktadır. Ayrıca film kapsamında erkeklerin toplumsal konumu başta olmak üzere toplumsal farklılaşma ve neticesinde oluşan eşitsizlik biçimleri tartışılmıştır. Hegemonik erkeklik kavramının erkekleri nasıl etkisi altına aldığını, toplumun beklediği ideal erkek modelini farklı erkeklikler üzerinden ele alarak ideal erkek söyleminin eleştirisini yapan tartışmalı bir örneğini oluşturmaktadır. “Korkuyorum Anne” filmi “Erkeklikler üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nasıl üretilmektedir?” bununla ilgili tespitler sunmaktadır. Film ekseninde yapı ve mekanizmaların Hegemonik erkekliği nasıl beslediğini gündelik hayat içerisinde erkeklerin bu söylem ve pratiklere nasıl tepkiler verdiğinin sosyolojik analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Within the scope of this study, it is discussed that hegemonic masculinity and practices are not an innate position of dominance in the context of the movie "Mommy, I’m scared". It is analyzed with examples in the context of the movie "Mommy, I’m scared", how the problems that men experience in their lives by being produced by cultural norms and social discourses are transformed in the context of daily life reality. In addition, within the scope of the film, social differentiation and the resulting inequality, especially the social position of men, is discussed. It constitutes a controversial example of how the concept of hegemonic masculinity influences men and criticizes the ideal man's discourse by considering the ideal male model expected by society through different masculinities. "Mommy, I’m scared " movie "How are gender inequalities produced through masculinities?" provides insights on this. In the axis of the film, it is aimed to make a sociological analysis of how structures and mechanisms feed hegemonic masculinity and how men react to these discourses and practices in daily life.

Keywords


 • Akkayan, T. (2009). Bedenin Kültürel Gerekçelerle Sakatlanması ve Söğüt’te Sünnet. İğdiş, Sünnet, Bedene

 • Akkayan, T. (2009). Bedenin Kültürel Gerekçelerle Sakatlanması ve Söğüt’te Sünnet. İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı içinde. Ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç. Kitabevi yayınları.

 • Aksan, D. (2005). Anlambilim (3. Basım). Ankara: Engin Yayınevi.

 • Arık, H. (2009). “Kahvehanede Erkek Olmak: Kamusal Alanda Erkek Egemenliğinin Antropolojisi.” Cins Cins Mekân. Ayten Alkan (der.). İstanbul: Varlık.

 • Atay, T. (2012). Çin işi Japon işi: Cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları. Aydın, D. (2006). Korkuyorum Anne, Sinefil, Eylül-Kasım Sayısı, s:9.

 • Berktay, F. (2000). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis.

 • Biricik, A. (2008). “Çürük Raporu ve Türkiye’de Hegemonik Erkekliğin Yeniden İnşası”, Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, der. Ö. H. Çınar ve C. Üsterci, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Bora, A. (2011). Çalışmakla Var Olacağım Gibi: İşsizin Duygu Dünyası. Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği içinde. Der: T. Bora, A. Bora, N. Erdoğan, İ. Üstün, İletişim Yayınları.

 • Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. Çev., Başak Ertür. İstanbul: Metis. Cengiz, K. (2004). “Hegemonik Erkekliğin Peşinden.” Toplum ve Bilim 101: 50- 70.

 • Condon, J. C. (1995). Kelimelerin Büyülü Dünyası. (Çeviren: Murat Çiftkaya). İstanbul: İnsan Yayınları.

 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. Çev., Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı.

 • Connell, R. W. (2019). Erkeklikler (Çev. N. Konukcu). Ankara: Phoenix.

 • Connell, R. W. ve James W. Messerschmidt (2005). “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” Gender and Society. 19 (6): 829- 859.

 • Ecevit, Y. (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Ember, C. R. (1996). ‘‘Gender Differences and Roles’’. Encylopedia of Cultural Antropology içinde. Cilt:2. New York: Henry Holt and Company.

 • Esinoğlu, B. (1996). Dinlerin Gizemi -Kurban- Yaratılış- Tufan Efsaneleri. İstanbul: Ceylan Yayınları.Freud, S. (2002). Metapsikoloji: Haz İlkesinin Ötesinde, Ego ve İd ve Diğer Çalışmaları. Çev., Dr. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel.

 • Goldberg, H. (1992). Erkek Olmanın Tehlikeleri (Çev. Selçuk). Öteki Yayınevi.

 • Gutmann, M. C. ve M. V. (2005). “Masculinities in Latin America.” Handbook of Studies on Men&

 • Hakverdi, G. (2011). Yeni Türk Sinemasında Fallik Bir Sızıntı Olarak Balık İmgesi.

 • Hearn, J. (1996). “Is Masculinity Dead? A Critique of the Concepts of Masculinity/Masculinities.” Ed, Ghaill, M. M. A. Understanding Masculinities Ed. Open University Press: Buckingham.

 • Kıran, Z. ve Kıran, A. (2006). Dilbilime Giriş, (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • MacInnes, J. (1998). The End of Masculinity: The Confusion of Sexual Genesis and Sexual Difference in Modern Society. Buckingham: Open University Press.

 • Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004). “Hegemonik Erkekliğin Görünmeyen Yüzü”. Toplum ve Bilim, sy 101. İstanbul: Birikim Yayınları.

 • Real, T. (2004). Erkekler Ağlamaz (Çev. Z. Koltukçuoğlu). İstanbul: Kuraldışı Yayınları.

 • Rifat, M. (1982). Genel Göstergebilim Sorunları Kuram Ve Uygulama. İstanbul: Alaz Yayınları.

 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis.

 • Sancar, S. (2011). “Erkeklik”, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Ed. Y. Ecevit, N. Karkıner, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını Yayın No:1309.

 • Selek, P. (2008). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim.

 • Sünbüloğlu, N. Y. (2013). Erkek Millet Asker Millet içinde. Derleyen Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Tarhan, M. (2008). Zorunlu Askerlik ve Sivil Alternatif Hizmete Direniş Olarak Vicdani Red. Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları içinde. Der. Nil Mutluer. Varlık Yayınları.

 • Tolson, A. (2006). Boys will be Boys. S. M. Whitehead (Ed.), Men and Masculinities II (s. 121-139). London & New York: Routledge.

 • Tolstoy, L. N. (1994). Savaşa Karşı Yazılar, Pencere Yayınları.

 • Tuğrul, S. (2010) . Ebedi Kutsal Ezeli Kurban: Çok Tanrılıktan Tek Tanrılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Türker, Y. (2004). “Erk ile Erkek”. Toplum ve Bilim 101. İstanbul: Birikim Yayınları.

 • Uzunmehmetoğlu, Birol: Reha Erdem’in Beş Vakit’i Balkan Film Şenliğinde, Bizim Anadolu Gazetesi, 15 Mayıs 2007, s:29.

                                                                                                    
 • Article Statistics