SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGILARI İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5434-5445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin erken yaşlardan itibaren sosyalleşmesini sağlayan sosyal bilgiler dersi girişimcilik ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırabilmede etkili bir derstir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bireysel girişim algıları ile eleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 272 sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencileri araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmacıların hazırlamış olduğu kişisel bilgi formu, Aybek, Aslan, Dinçer ve Coşkun Arısoy (2015) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği” ile Yalçın İncik ve Uzun (2017) tarafından geliştirilen “Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği” ile veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin, istatistiksel çözümlemeleri IBM SPSS 24.0 programı kullanılarak yapılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi [p<.05] olarak kabul edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme standartları ile bireysel girişimcilik algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eleştirel düşünme standartları değişkenler açısından incelendiğinde ise cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü, değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Yetiştiği yerleşim yeri, tartışma programlarını takip etme sıklığı, değişkenleri ile eleştirel düşünme standartları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır. Bireysel girişimcilik algıları çeşitli değişkenler açısından incelendiğinde ise cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü, iş deneyimi değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmazken yetiştiği yerleşim yeri değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The social studies course, which enables individuals to socialize from an early age, is an effective course in gaining entrepreneurship and critical thinking skills. The aim of this study, which was carried out in this context, is to examine the relationship between social studies teacher candidates' perceptions of individual initiative and critical thinking standards. A total of 272 social studies teacher candidates studying at the Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year constitute the study group of the research. The personal information form prepared by the researchers was used as data collection tools with the “Critical Thinking Standards Scale” developed by Aybek, Aslan, Dinçer and Coşkun Arısoy (2015) and the “Individual Entrepreneurship Perception Scale” developed by Yalçın İncik and Uzun (2017). Statistical analysis of the data obtained from the research was made using IBM SPSS 24.0 program and the level of significance in the research was accepted as [p<.05].It was concluded that there is a moderately significant positive relationship between the critical thinking standards of social studies teacher candidates and their perceptions of individual entrepreneurship. When the critical thinking standards were examined in terms of variables, a statistically significant difference was found in the variables of gender, class, type of high school graduated. There was no statistically significant difference between the place where he grew up, the frequency of following the discussion programs and the critical thinking standards. When individual entrepreneurship perceptions are examined in terms of various variables, there is no statistically significant difference in the variables of gender, class, type of high school graduated, and work experience, but it is concluded that there is a statistically significant difference in the variables of the place of residence.

Keywords