Y KUŞAĞINDA BULUNAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ ALGILAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5173-5181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Y kuşağında bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 öğretim yılında eğitim gören tıp öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Araştırmada tam sayım örneklem yöntemi kullanılarak evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma kriterlerine uyan 386 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, sosyo-demografik veri formu ve Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ) ile toplanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış ve bulgular p˂0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan tıp fakültesi öğrencilerinin %75.9’u 17-22 yaş arasında olup, %55,2’sini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %34,2’sinin hemşireliği kutsal bir meslek olarak gördüğü belirlenmiştir. Katılımcılar, hemşirelerde olması gereken özellikleri en sıklıkla ‘kişiler arası ilişkilerde iyi olmalıdır’ (%93,3) şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrencilerin çoğu (%75,6) hemşireliğin kadın ya da erkekler tarafından yapılabileceğini belirtmiştir. Araştırmadaki öğrencilerin; okuduğu sınıf, ailesinde/yakınları arasında hemşire bulunma durumu ve daha önce aldığı hemşirelik hizmetinden memnuniyet durumu ile HMAÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p˂0,05). Sonuç: Aldığı hemşirelik hizmetinden memnun kalan ve ailesinde/yakınları arasında hemşire bulunan öğrencilerin hemşirelik meslek algısının daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Hemşireliği kutsal bir meslek ve sağlık ekibin bir parçası olarak niteleyen öğrencilerin hemşirelik meslek algısının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Objective: It was made descriptive in order to examine the perception of the nursing profession of medical school students in Generation Y. Method: The universe of the research was formed by all medical students studying at Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine in the 2016-2017 academic year. In the research, it is aimed to reach the entire universe using the full count sampling method. The research was conducted with 386 students who met the research criteria. The data of the study were collected with the sociodemographic data formula and the Perception of Nursing Profession Scale” (PNPS). SPSS 22.0 package program was used in the statistical analysis of the study and the findings were considered significant at the p˂0.05 level. Results: 75.9% of the medical school students included in the study are between the ages of 17 and 22 and 55.2% are female students. It was determined that 34.2% of the students consider nursing as a sacred profession. Participants stated that the characteristics that should be in nurses should be most often 'good in interpersonal relationships' (93.3%). Most (75.6%) of students stated that nursing can be done by men or women. The students in the research; It was determined that there was a statistically significant relationship between the class she attended, the presence of a nurse in her family/relatives, and the satisfaction with the nursing service she received before, and her PNPS scores. Conclusion: It has been concluded that students who are satisfied with the nursing service they receive and who have a nurse in their family/relatives have more positive perceptions of the nursing profession. It has been observed that the perception of the nursing profession of the students who define nursing as a sacred profession and as a part of the healthcare team is more positive.

Keywords