OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN SOSYAL YETKİNLİK VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4504-4511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinin sosyal yetkinlik ve davranışlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yenimahalle İlçesinde bulunan basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 10 anaokulunda öğrenim gören 221 çocuk, anneleri ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu”, çocuk ve ebeveyn ilişki düzeylerinin belirlenmesi için geçerlik ve güvenirlik çalışması Akgün ve Yeşilbayrak (2010) tarafından yapılan ‘Çocuk-Ana Baba İlişki Ölçeği’ ile çocukların sosyal yetkinlik ve davranış durumlarını belirlemek için geçerlik ve güvenirlik çalışması, Çorapçı ve arkadaşları (2010) tarafından yapılmış ‘Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocuk-ana baba ilişki ölçeğinin çatışma alt boyutu puanlarında; cinsiyet ve anne çalışma durumunun anlamlı bir farklılık oluşturduğu, 6 yaş grubu çocukların sosyal yetkinlik ve kızgınlık -saldırganlık puanlarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu, çalışmayan annelerin çocuklarının çalışan anneye sahip çocuklara göre daha çekingen davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca çocuklarda sosyal yetkinlik becerileri arttıkça anne çocuk çatışmalı ilişkinin azaldığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Relationship with their parents on social competencies and behaviors.221 children being educated in 10 nursery schools in Yenimahalle District of Ankara Provincial Directorate of National Education, their mothers and teachers that are determined by simple random exemplification form the workig group. In the invesigation “ General İnformation Form”prepored by researchers, and with Child-Parent Relationship scale by Akgün and with Child-Parent Relationship Scale by Akgün and Yeşilbayrak (2010) study of validity and Reliability for determing the level of relationship child and parents, “Social Competercies and Behaviour Evalution -30 Scale (SC BE -30) wade by Çorapçı and his friends have been used. In result of the research .İt has been determined that scale of child-parents relationship in conflict subgroup scores, gender and stuation of working mother made out meaningful difference,6 year old children social competencies and anger agressiveness of scares have been higher than other age goups,not working mothers children have shawn shier behaviours compared to children having working mother.Besides it has been appainted that as social confidences skills of children have increased,mother child confdiences relationship decreased.

Keywords