TÜRKİYE’DEKİ KARİYER TATMİNİ KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4633-4643
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2003-2020 yılları arasında kariyer tatmini konusunda yapılan tez çalışmalarının kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilmesidir. Bu çalışmada, içerik analizi türlerinden, betimsel içerik analizi yöntemi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan, 2003-2020 yılları arasında yapılan kariyer tatmini ile ilgili tezler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, çalışmada belirlenen ölçütlere uyan Türkiye’de yapılmış, ölçütlere uyan, erişime açık 34 tez (yüksek lisans ve doktora) oluşturmaktadır. Verileri toplamak için kariyer tatminine ilişkin yapılan tezleri incelme formu hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda toplanan veriler Excel programına aktarılmış, özet tablolar kullanılmıştır. Akabinde görsel olarak tablolaştırmalar yapılarak, elde edilen verilerin frekansları verilerek analizler yapılmıştır. Tezler incelendiğinde, kariyer tatmini konusunda yapılan tezlerin; en fazla sayıda 2019 yılında yapıldığı, devlet üniversitelerinde daha çok tez çalışması yapıldığı, İstanbul ve Ankara ve Antalya illerinde örneklemin yoğunlaştığı, tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu anlaşılmıştır. Tezlerde çoğunlukla Kariyer tatmini konusu ile örgütsel bağlılık, demografik değişkenler ve iş tatmini konularının ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Çalışmaların tamamına yakının nicel araştırma yöntemi kullanıldığı, verilerin anket yöntemi ile toplandığı, kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Tezlerde en fazla örneklem gruplarının sırasıyla şirket personelleri, otel çalışanları ve banka personelleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca kariyer tatmini konusunda en fazla tez çalışmasının Marmara Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle bu konuda yapılması planlanan gelecek araştırmalarda, ortaya çıkan kuram ve istatistiki analizler derinlemesine ele alınabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the thesis studies on career satisfaction in Turkey between 2003-2020 in a comprehensive and holistic way. In this study, one of the content analysis forms which is descriptive content analysis and categorical analysis techniques were used. The theses related to career satisfaction made between 2003 and 2020 in the database of Higher Education National Thesis Center constitute the universe of the study. The sample of the study consists of 34 thesis (master's and doctoral) made in Turkey, which meet the criteria determined in the study, and which are open to access. The data collected at the end of the study were transferred to the Excel program and summary tables were used. Then, by making tables visually, the frequencies of the obtained data were given and analyzes were made. When the theses are examined, the theses on career satisfaction; it has been understood that the highest number of theses were made in 2019, more thesis studies were conducted in state universities, the sample was concentrated in the provinces of Istanbul, Ankara and Antalya, and the majority of theses were master's thesis. In theses, it has been determined that the subject of career satisfaction is mostly related to organizational commitment, demographic variables and job satisfaction. It was observed that almost all of the studies used quantitative research method, data were collected by questionnaire method, and convenience sampling method was used. It was determined that the most sample groups in the theses were company personnel, hotel employees and bank personnel, respectively. In addition, it was determined that the most thesis work on career satisfaction was done at Marmara University. In particular, the theory and statistical analyzes emerging in future research on this subject can be dealt with in depth.

Keywords