SÜRREALİST ETKİLERİN GÜNÜMÜZ İLLÜSTRASYON SANATINA YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3619-3630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz sanatı, gelişen teknoloji ile birlikte pek çok farklı ifade biçimi ve tekniğini bünyesine dâhil etmiştir. Bunlardan birisi olan sürrealist sanat anlayışı da bilgisayar destekli tasarımları (dijital art) gibi sanat alanına nüfuz etmiş, toplumun yeni isteklerine karşılık verebilme ve aydınlatabilme hususunda yapılan çalışmaları derinden etkilemiştir. Yalnızca toplumun temel ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeyip, estetik kaygılarla da ortaya çıkaran birçok sanatsal çalışmaları ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan bir tanesi de illüstrasyon sanatıdır. İllüstrasyon sanatı, temelde bir konu ya da tema doğrultusunda bir amaca hizmet etmekte olup, mesaj verme kaygısı olduğundan diğer sanat dallarına nazaran daha etkileyici ve anlaşılırdır. Günümüzde illüstrasyon sanatının icrasında çok farklı teknik, malzeme ve araç kullanılmaktadır. Fakat daha çok teknolojik imkânların kullanılması ile birlikte hem daha az zaman harcayarak hem de daha kolay oluşturulup bir mesajı aktarma olanağı toplum nazarında daha çok tercih sebebi olmuştur. Bilgisayar destekli (dijital art) sanat alanında içerisinde özellikle fazla kullanım alanına sahip olan illüstrasyon sanatı, dergi, kitap kapağı, ambalaj tasarımı vb. gibi alanlarda kolaylıkla kullanılabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı günümüz illüstrasyon sanatı içerisinde sürrealist etkilerin varlığına değinmek ve etkilerini ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. Bu doğrultuda geleneksel illüstrasyon tekniklerinde yer yer varlığını hissettiğimiz sürrealist etkilerin, günümüz sanatının adeta temsilcisi olan dijital sanat ile birlikte kendisine sıkça yer bulmuştur. Çünkü illüstrasyon sanatı günümüzde teknoloji ile birlikte hayal gücünün el verdiği müddetçe ortaya koyulabilen sürrealist etkilerin kullanılmasına büyük kolaylıklar sağlamış ve kendisine büyük bir yer edinmiştir. Sonuç olarak illüstrasyon sanatının mesaj ağırlıklı bir konuma sahip olduğu düşünüldüğünde mesajın alıcısında yer edinebilmesi ve akılda kalması bakımından sürrealist etkilerin büyük öneme sahip olduğu ve kendisine bu bakımdan pek çok sanatsal çalışmada yer sağlayabildiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Today's art has included many different forms of expression and techniques with the developing technology. One of these, the surrealist understanding of art, has also penetrated the field of art, such as computer-aided designs (digital art) has deeply affected the studies on responding to and illuminating the new demands of the society. It has led to the emergence of many artistic works that do not only act in line with the basic needs of the society, but also reveal aesthetic concerns. One of them is the art of illustration. The art of illustration basically serves a purpose in line with a subject or theme, and it is more impressive and understandable than other branches of art because of it is concerned with giving a message. Today, many different techniques, materials and tools are used in the execution of illustration art. However, with the use of more technological opportunities, both the opportunity to spend less time and to convey a message by creating an easier way has become more preferred in the eyes of the society. In the field of computer-aided (digital art) art, illustration art, which has a lot of use, can be used in magazine, book cover, packaging design, etc. It can be easily used in areas such as them. The main purpose of this research is to address the existence of surrealist effects in today's illustration art and to reveal its effects. In this direction, the surrealist effects, which we sometimes feel in traditional illustration techniques, have often found a place for itself together with digital art, which is almost the representative of today's art. Because the art of illustration has provided great convenience to the use of surrealist effects, which can be revealed as long as the imagination allows, together with technology, and has gained a great place for itself. As a result, considering that the art of illustration has a message-weighted position, it has been revealed that surrealist effects are of great importance in terms of getting the message to the recipient and keeping it in mind, and that it can provide a place for itself in many artistic works in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics