COVID 19 İLE İLGİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3872-3878
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Coronavirüs Salgını (Covid-19) ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış makale, tez, bildiri ve bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış bir içerik analizi çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini; ULAKBİM ve YÖK Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 33 makale, 2 bildiri, 1 yüksek lisans tezi ve 1 bilimsel araştırma projesi oluşturmaktadır. Araştırma 2019-2021 yılları arasında Türkiye’de Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış olan ve ‘’Covid -19’’ ve ‘’Coronavirüs’’ anahtar kelimesiyle taranan çalışmalarla sınırlıdır. Ulaşılabilen çalışmalar; araştırmanın türü, araştırılan kavram, modeli, örneklem grubu, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı ve verilerin analizi yöntemi değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde nicel araştırma yöntemlerinden betimsel istatistik, nitel araştırma yöntemlerinden de içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış çalışmaların çoğunlukla makale olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda Covid -19 ile birlikte daha çok depresyon, anksiyete, stres, psikolojik sağlamlık, çevrimiçi psikolojik danışma ve çevrimiçi (uzaktan) eğitim kavramlarının çalışıldığı görülmektedir. Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılan çalışmalarda çoğunlukla tarama modelinin kullanıldığı saptanmıştır. Çalışmaların örneklem grubunu ise genellikle uygun örnekleme yöntemi ile seçilen yetişkinlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak çoğunlukla ölçek kullanıldığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde ise genel olarak içerik analizi yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate articles, theses, papers and scentific research projects about Covid -19 Pandemic made in Turkey and the field of Psychological Counseling and Guidance. The research is content analysis study designed by survey model. The sample of this study consists of fully accessed 33 research articles, 2 papers, 1 master’s thesis and 1 scientific research project reached in Turkish National Academic Network and Information Center and Theses Databank for Council of Higher Education. This study is limited to researches used the “ Covid -19 ” and “Coronavirus” keywords and made in Turkey and the field of Psychological Counseling and Guidance between 2019-2021. Accessible studies are examined according to the variables such as type of research, type of investigated topic, model, sample group, sample method, data collection tool and anaylsis of datas. In the analysis of the data, descriptive statistics from quantitative research methods and content analysis technique from qualitative research methods are used. In this study, it is determined that majority of studies made in Turkey and the field of Psychological Counseling and Guidance are academic articles. Besides, it is also seen that with Covid -19, depression, anxiety, stress, resilience, online psychological counseling and distance education topics are studied. It is founded that majority of studies about Covid -19 made in the field of Psychological Counseling and Guidance are used survey model. It is identified that sample groups of the studies are generally adults chosen by appropriate sample method. As data collection tool, scales are mostly used. In this study, it is concluded that content analysis method are generally used in the analysis of datas.

Keywords


 • Sargın, N. & Kutluca, V. (2021). “Covid 19 İle İlgili Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:87; pp:3872-3878 COVID 19 İLE İLGİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Examining The Studies About Covid 19 Made in The Field of Psychological Counseling and Guidance Prof. Dr. Nurten SARGIN Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D. Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1899-8908 Doktora Öğrencisi Volkan KUTLUCA Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6411-0549 ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Coronavirüs Salgını (Covid-19) ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış makale, tez, bildiri ve bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış bir içerik analizi çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini; ULAKBİM ve YÖK Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 33 makale, 2 bildiri, 1 yüksek lisans tezi ve 1 bilimsel araştırma projesi oluşturmaktadır. Araştırma 20192021 yılları arasında Türkiye’de Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış olan ve ‘’Covid 19’’ ve ‘’Coronavirüs’’ anahtar kelimesiyle taranan çalışmalarla sınırlıdır. Ulaşılabilen çalışmalar; araştırmanın türü, araştırılan kavram, modeli, örneklem grubu, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı ve verilerin analizi yöntemi değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde nicel araştırma yöntemlerinden betimsel istatistik, nitel araştırma yöntemlerinden de içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılmış çalışmaların çoğunlukla makale olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda Covid -19 ile birlikte daha çok depresyon, anksiyete, stres, psikolojik sağlamlık, çevrimiçi psikolojik danışma ve çevrimiçi (uzaktan) eğitim kavramlarının çalışıldığı görülmektedir. Covid -19 ile ilgili Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılan çalışmalarda çoğunlukla tarama modelinin kullanıldığı saptanmıştır. Çalışmaların örneklem grubunu ise genellikle uygun örnekleme yöntemi ile seçilen yetişkinlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak çoğunlukla ölçek kullanıldığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde ise genel olarak içerik analizi yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19, Psikolojik Danışma, Rehberlik, Çalışma, İnceleme. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics