COVID-19 KÜRESEL SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE VE PARA POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4107-4120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 küresel salgını 2019 aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlamış ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almıştır. Söz konusu salgın 2021 yılı temmuz ayı itibari ile 188 milyondan fazla kişiye bulaşmış 4 milyondan fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ülkelerin bu salgının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak için almış oldukları tedbirler ekonomilerine ağır maliyetler yüklemiştir. Covid-19 küresel salgının ekonomik sonuçları, kapsamlı ve uyum içinde maliye ve para politikası uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Maliye politikasının küresel salgın dönemindeki önemi ekonomide ortaya çıkan tahribattan en fazla hane halkının ve işletmelerin etkilenmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Para politikasının önemi ise özellikle bu dönemde yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle piyasalarda likidite ihtiyacı doğmasından kaynaklanmıştır. Bu çalışmadaki amaç, covid-19 küresel salgının 2021 yılı temmuz ayı itibari ile dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini değerlendirilerek, Türkiye’de bu süreçte uygulanan maliye ve para politikalarını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında ileri sürülen fikirler ve öneriler, resmi kaynaklarca sunulmuş olan istatistiki verilerden derlenmiş olup ilgili literatürden hareketle mevcut durumun değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

The Covid-19 global pandemic started in Wuhan, China in December 2019, it had affected the whole world in a short time. As of July 2021, the epidemic in question infected more than 188 million people and caused the death of more than 4 million people. The measures taken by the countries to prevent/slowdown the spread of this pandemic have imposed heavy costs on their economies. The economic consequences of the Covid-19 global epidemic necessitated comprehensive and harmonious fiscal and monetary policy implementations. The importance of fiscal policy during the global epidemic period has emerged because households and businesses are mostly affected by the destruction in the economy. The importance of monetary policy stemmed from the need for liquidity in the markets, especially due to the economic recession in this period. The aim of this study is to evaluate the effects of the covid-19 global pandemic on the level of economic activity in the world and in Turkey as of July 2021, and to reveal the fiscal and monetary policies implemented in this process in Turkey. The ideas and suggestions put forward within the scope of the study have been compiled from the statistical data presented by official sources and are the evaluation of the current situation based on the relevant literature.

Keywords


 • Kıratoğlu, E. (2021). “Covid-19 Küresel Salgının Dünya Ekonomisine Etkisi Ve Türkiye’de Uygulanan Maliye Ve Para Politikası”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:88; pp:4107-4120 COVID-19 KÜRESEL SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE VE PARA POLİTİKASI The Effect of The Covıd-19 Pandemıc on Global Economy and The Fıscal and Monetary Polıcy Applıed ın Turkey Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Şanlıurfa/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1571-081X ÖZET Covid-19 küresel salgını 2019 aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlamış ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almıştır. Söz konusu salgın 2021 yılı temmuz ayı itibari ile 188 milyondan fazla kişiye bulaşmış 4 milyondan fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ülkelerin bu salgının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak için almış oldukları tedbirler ekonomilerine ağır maliyetler yüklemiştir. Covid-19 küresel salgının ekonomik sonuçları, kapsamlı ve uyum içinde maliye ve para politikası uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Maliye politikasının küresel salgın dönemindeki önemi ekonomide ortaya çıkan tahribattan en fazla hane halkının ve işletmelerin etkilenmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Para politikasının önemi ise özellikle bu dönemde yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle piyasalarda likidite ihtiyacı doğmasından kaynaklanmıştır. Bu çalışmadaki amaç, covid-19 küresel salgının 2021 yılı temmuz ayı itibari ile dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini değerlendirilerek, Türkiye’de bu süreçte uygulanan maliye ve para politikalarını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında ileri sürülen fikirler ve öneriler, resmi kaynaklarca sunulmuş olan istatistiki verilerden derlenmiş olup ilgili literatürden hareketle mevcut durumun değerlendirilmesidir. Anahtar Kelimeler: Küresel Ekonomi, Covid-19, Ekonomik Tedbirler Jel kodu: F65, F6, H50 ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics