İLKÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN EĞİTBİLİMSEL LİDERLİK UYGULAMALARININ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRİLMESİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 3939-3949
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarının öğretmenlerin psikolojik açıdan güçlendirilmesi üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma bir nicel araştırmadır. Çalışmanın evrenini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bursa ili ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele yöntemle seçilen 363 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgileri toplamak için hazırlanan maddeler, ikinci bölümde okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarını belirlemeye yönelik maddeler ve üçüncü bölümde psikolojik güçlendirmeye yönelik görüşleri belirlemeye yönelik maddeler yer almaktadır. İki değişkenli parametrik veriler için “t testi”, üç ve daha fazla değişkenli parametrik veriler için “One Way Anova-F Testi”, kullanılmıştır. Çalışmada; öğretmenlerin okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarına ilişkin görüşlerine göre okul müdürlerinin en çok sosyal sermaye, en az ise entelektüel sermaye uyguladıkları; öğretmenlerin yüksek düzeyde psikolojik olarak güçlendirildikleri, eğitbilimsel liderlik ile psikolojik güçlendirme arasında (r=,504; p<,01) pozitif, anlamlı ve orta düzeyde ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of pedagogical leadership practices of school principals working in primary schools on the psychological empowerment of teachers. The research is a quantitative research. The universe of the study consists of teachers working in primary schools in Bursa in the 2020-2021 academic year. The sample of the study consists of 363 teachers randomly selected from this universe. The data collection tool consisted of three parts. In the first part, there are items prepared to collect personal information, in the second part, there are items to determine the pedagogical leadership practices of school principals, and in the third part, there are items to determine opinions on psychological empowerment. “T-test” was used for bivariate parametric data, and “One Way Anova-F Test” was used for parametric data with three or more variables. In the results of working; According to the views of the teachers on the pedagogical leadership practices of the school principals, they applied social capital the most and intellectual capital the least; It is seen that teachers are highly psychologically empowered, and there is a positive, significant and moderate relationship between pedagogical leadership and psychological empowerment (r=.504; p<.01).

Keywords


 • Kaya, G. & Gülbahar, B. (2021). “İlköğretim Okulları Müdürlerinin Eğitbilimsel Liderlik Uygulamalarının Öğretmenlerin Psikolojik

 • Güçlendirilmesine Etkisi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:88; pp:3939-3949 İLKÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN EĞİTBİLİMSEL LİDERLİK UYGULAMALARININ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRİLMESİNE ETKİSİ The Effect of Pedagogical Leadership Practice of Primary School Principals on Teachers’ Psychological Empowerment Gülüşan KAYA Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu (Osmangazi) Müd. Yrd., Bursa/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9082-1168 Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7040-1593 ÖZET Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarının öğretmenlerin psikolojik açıdan güçlendirilmesi üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma bir nicel araştırmadır. Çalışmanın evrenini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bursa ili ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele yöntemle seçilen 363 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgileri toplamak için hazırlanan maddeler, ikinci bölümde okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarını belirlemeye yönelik maddeler ve üçüncü bölümde psikolojik güçlendirmeye yönelik görüşleri belirlemeye yönelik maddeler yer almaktadır. İki değişkenli parametrik veriler için “t testi”, üç ve daha fazla değişkenli parametrik veriler için “One Way Anova-F Testi”, kullanılmıştır. Çalışmada; öğretmenlerin okul müdürlerinin eğitbilimsel liderlik uygulamalarına ilişkin görüşlerine göre okul müdürlerinin en çok sosyal sermaye, en az ise entelektüel sermaye uyguladıkları; öğretmenlerin yüksek düzeyde psikolojik olarak güçlendirildikleri, eğitbilimsel liderlik ile psikolojik güçlendirme arasında (r=,504; p<,01) pozitif, anlamlı ve orta düzeyde ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eğitbilimsel liderlik, ilköğretim, psikolojik güçlendirme. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics