TOKSİK LİDERLİK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK ALGI DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2021-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3797-3804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan alan yazın incelemelerinde; çalışanların tutum ve davranışlarının yönlendirilmesinde ve verimliliklerinin artmasında liderlerin yönetim biçimlerinin etkisinin önemli olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde yüksek rekabetin olması, çevre koşulları, liderin davranışları örgüt çalışanlarında iş kaybı, psikolojik, davranışsal ve sağlık sorunları gibi olumsuz durumlar yaratabilmektedir. Toksik liderlik, örgüt içinde çalışanlara kötü davranan, onları aşağılayan, narsist davranışları olan bir lider tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini çalışanlarına kabul ettirmek için, yüksek oranda kontrol yetkisini kullanması çalışanların moral, motivasyon ve verimliliğini düşürerek, örgüt için yıkıcı ve örgütsel iklimi olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada sağlık hizmet sektöründe yer alan sağlık çalışanlarının toksik liderlik algı düzeyleri ve bunları etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu amaçla Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bir özel hastane çalışanlarının toksik liderlik algı düzeyleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki ele alınmıştır. Veriler çalışanlara uygulanan anket yöntemi ile elde edilmiş olup, istatistiki analizleri SPSS kullanılarak yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Literature reviews show that the management style of leaders is important in guiding employees' attitudes and behaviors and increasing their productivity. Todays high competition and environmental conditions combined with the behavior of the leader can create negative consequences such as job loss, psychological, behavioral and health problems for the employees of the organization. Toxic leadership emerges as a type of leade who mistreats and humiliates employees in the organization, and has narcissistic behavior. Using a high level of control power to impose itself on its employees reduces the morale, motivation and productivity of the employees, and negatively affects the organizational climate and destructive for the organization. In this study, the toxic leadership perception levels of healthcare workers in the health service sector and the factors affecting them were examined. For this purpose, the relationship between the toxic leadership perception levels of the employees of a private hospital in Çorlu district of Tekirdağ province and demographic variables was discussed. The data were obtained by the survey method applied to the employees, and their statistical analysis was made using SPSS.

Keywords