KUMALAR ÇAYI (DİNAR) HAVZASINDA KIR MESKENLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3833-3848
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmaya konu olan Kumalar Çayı havzası, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde yer almaktadır. Havza sınırları içerisinde 22 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Bu çalışmada, Kumalar Çayı havzasında yer alan kırsal meskenlerin genel özellikleri ve bu özelliklerin ortaya çıkışında etkili olan coğrafi faktörler ele alınmıştır. Ayrıca son yıllarda kırsal meskenlerde ortaya çıkan modernleşme eğilimlerine vurgu yapılmıştır. Araştırmanın amacı, kırsal meskenlerin genel özelliklerini meskenler ve çevre ilişkisi ekseninde açıklamaya çalışmak ve kırsal meskenlerde geçmişten günümüze kadar yaşanan değişimleri ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Literatür taraması, meskenlerde yaşayan kişilerle yapılan görüşmeler, sahada çekilen fotoğraflar ve çizilen mesken planları ile çalışma betimsel olarak analiz edilmiştir. Kumalar Çayı havzasında, geleneksel meskenlerin inşasında yapı malzemesi olarak kerpiç ve taş kullanılmıştır. Meskenler, genellikle avlu içinde yer almakta olup, ahır, ağıl, samanlık, ocak, depo gibi eklentileri bulunmaktadır. Geleneksel kır meskenleri, doğal çevre koşullarını yansıtması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Ancak, Kumalar Çayı havzasında kırsal meskenlerin inşasında coğrafi çevre faktörlerinin etkisinin giderek azaldığı dikkati çekmektedir. Özellikle son yıllarda ulaşımın gelişmesi, kır-şehir arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve sosyoekonomik yapıda meydana gelen iyileşmeler gibi nedenlerle geleneksel yapı tarzı ve gereçleri terk edilmiş olup, meskenler; tuğla, çimento, demir vb. çağdaş yapı malzemeleri kullanılarak betonarme olarak inşa edilmektedir. Dolayısıyla araştırma sahasında geleneksel kır meskenlerinden modern meskenlere geçiş görülmektedir.

Keywords

Abstract

Kumalar River basin, which is the subject of research, is located in the Lake District of the Mediterranean Region. There are 22 village settlements within the boundaries of the basin. In this study, the general characteristics of rural dwellings in the Kumalar River basin and the geographical factors that influenced the emergence of these characteristics were discussed. In addition, the modernization trends that have emerged in rural dwellings in recent years have been emphasized. The aim of the research is to try to explain the general characteristics of rural dwellings on the axis of residential and environmental relations and to reveal the changes in rural dwellings from the past to the present. Descriptive analysis method was applied in the research. The literature review, interviews with the residents of the residences, photographs taken in the field and the residential plansdrawn were analyzed in a descriptive way. In the Kumalar River basin, mud bricks and stones were used as building materials in the construction of traditional dwellings. The residences are usually located in the courtyard and have add-ons such as barns, corrals, haystacks, stoves and warehouses. Traditional country dwellings are of particular importance in terms of reflecting natural environmental conditions. However, it is noted that the effect of geographical environmental factors is decreasing in the construction of rural dwellings in the Kumalar River basin. Especially in recent years, traditional building styles and equipment have been abandoned due to the development of transportation, strengthening of the connections between the countryside and the city and improvements in socioeconomic structure; brick, cement, iron, etc. it is built as reinforced concrete using contemporary building materials. Therefore, the transition from traditional country dwellings to modern dwellings is seen in the research area.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics