PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜCRET TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-84
Language : null
Konu :
Number of pages: 2827-2841
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan faktörü, işletmenin en önemli yapı taşlarından birisidir. Bu nedenle, işletmeler çalışanın cezbedilmesine, geliştirilmesine, elde tutulmasına ve güçlendirilmesine yönelik birçok faaliyet uygulamaktadır. Bu araştırmada da, belirtilen unsurların önemine bağlı olarak psikolojik güçlendirmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan ve aracı değişken olarak ücret tatmini etkisi araştırılmış olup, bu ilişkinin nasıl modellenebileceğini amaç edinir. İlişkisel tarama yöntemi ile yapılan araştırmanın örneklemi; faaliyetlerine devam eden bir tesis yönetim (Dış Kaynak Hizmeti Sağlayan) işletmesinin 200 çalışanından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda psikolojik güçlendirme algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkinin olduğu ve bu ilişki üzerinde psikolojik güçlendirmenin alt faktörlerinden olan özerklik faktörünün aracı değişken (mediatör) olan ücret tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların literatüre katkı sağlayacağı ve araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Human factor is one of the most important elements of the organization. Therefore, organizations implement many activities in order to attract, improve, retain and empower employees. In this research, the effect of compensation satisfaction as a direct and mediating variable in the effect of psychological empowerment on turnover intention, depending on the importance of the elements mentioned, and it aims at how this relationship can be modelled. The sample of the research, which has been conducted with correlational survey method, consists of 200 employees of a facility management (Outsourcing Service Provider) organization that continues its activities. As a result of the research, it has been concluded that there is a significant and negative relationship between psychological empowerment perception and turnover intention and that on this relationship, the self-determination factor, which is one of the sub-factors of psychological empowerment, has a significant effect on the mediating variable compensation satisfaction. It is thought that the findings which have been obtained as a result of the research will contribute to the literature and guide the researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics