KADINLAR VE ÖZGECİLİK

Author :  

Year-Number: 2021-85
Language : null
Konu :
Number of pages: 3075-3085
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kendi çıkarını bir kenara koyup bir başkasının çıkarını, iyi oluşunu ya da menfaatini ön planda tutabiliyor olmak erdemli bir davranıştır. Özgeci davranışlar ve özgecilik; dini, felsefi, etik, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji alanında birçok araştırmaya konu olmuştur. Araştırma alanının çeşitli olmasın sebebi, insanın sosyal bir varlık olması ve başka insanlarla etkileşim içerisinde hayatını devam ettirmesinin temel ihtiyaçlarından biri olduğu düşünülmektedir. Çevre ile iletişim içerisinde şekillenen bir başka olgu ise toplumsal cinsiyet rolleridir. Her birey dünyaya biyolojik cinsiyeti ile gelir. Cinsiyetin biyolojik yönü olduğu kadar toplumsal yönü de vardır. Cinsiyet bireyin kişiliği, davranışları, duyguları, düşünceleri kısaca dünya görüşü ve hayatı yaşama tarzını şekillendirmektedir. Bu yön ve özellikler, bireyin kişiliğinin gelişiminde etkilidir. Kültürel olarak toplumumuzun kadınlara atfettiği özellikler kadınların özgeci davranmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü kadına bu toplumun ya da kültürün devamını sağlayacak bireyler yetiştirmek, ailesindeki bireylere destek olmak gibi sorumluluklar verilmektedir. Buradan hareketle kadına toplumsal cinsiyet rolünün getirdiği bir özellik olarak da özgecilik olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda literatüre katkı sağlayacağı düşüncesi ile bu çalışmada kadınların özgecil davranışlarının nedenleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

It is a significant behavior to put aside one's own interests and to be able to prioritize, well-being or interests of another. Altruistic behavior and altruism have been the subject of many studies in the fields of religion, philosophy, economics, sociology, and psychology. The reason why the research field is various is that it is one of the basic needs of the human being to be a social being and to continue his life in interaction with other people. Another issue shaped in communication with the environment is gender roles. Every individual comes to the world with biological sex. Gender has a social characteristic as well as a biological characteristic.Gender shapes the individual's personality, behavior, emotions, thoughts, shortly, worldview and lifestyle.These characteristic are effective in the development of the individual's personality. Culturally, the characteristics attributed to women by our society are thought to be effective in women's altruistic behavior. Because women are given responsibilities such as raising individuals who will ensure the continuity of this society or culture and supporting individuals in their family. From this point of view, altruism is thought to be a feature of the gender role of women. In this context, with the idea that it will contribute to the literature, women’s altruistic behaviors reasons are emphasized in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics