ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYE SAHİP AİLELERDE DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-84
Language : null
Konu :
Number of pages: 2762-2773
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin din psikolojisinin öncül bir konusu olan dini başa çıkmayı kullanırken, çocuğunun özel gereksinim düzeyinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Araştırma evreni Aydın İli Nazilli İlçesine bağlı özel eğitim uygulama okulları, bünyesinde özel eğitim sınıfları bulunduran ortaokullar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan öğrenci ailelerinden oluşmaktadır. Veriler Ekşi ve Sayın (2016) tarafından geliştirilen 10 maddelik Dini Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Bu çalışmada özel gereksinimli bireylerin 52 ebeveyni dâhil edilmiştir. Çalışmada ki verilerin analizi için Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Testi, Kruskal – Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel gereksinimli birey olduğunun öğrenilme zamanı ile pozitif dini başa çıkma arasında 0-3 yaş arasında öğrenenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, negatif dini başa çıkma da ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile pozitif dini başa çıkma arasında orta-ağır düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile negatif dini başa çıkma arasında hafif düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was investigated whether parents with special needs are affected by the special needs level of their children while using religious coping, which is a preliminary subject of the psychology of religion. The population of the research consists of special education practice schools in Aydin Province, Nazilli District, secondary schools with special education classes and the families of students studying in the special education vocational education center. The data were collected using the Religious Coping Scale, which consists of 10 items developed by Ekşi and Sayın (2016). In this study, 52 parents of individuals with special needs were included. Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Test, Kruskal - Wallis Test were used to analyze the data in the study. As a result of the research, it was determined that there is a statistically significant difference between the time of learning that he / she is an individual with special needs and positive religious coping in favor of learners between the ages of 0-3, while there is no significant difference in negative religious coping. On the other hand, it was determined that there is a statistically significant difference between individuals' special needs levels and positive religious coping in favor of individuals with medium-severe special needs. It was found that there is a statistically significant difference between the special needs levels of individuals and negative religious coping in favor of individuals with mild special needs.

Keywords


 • Ercan, S. & Kula, M.N. (2021). “Özel Gereksinimli Bireye Sahip Ailelerde Dini Başa Çıkma Üzerine Bir Araştırma” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:84; pp:2762-2773 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYE SAHİP AİLELERDE DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Research on Religious Coping in Families Including Individuals with Special Needs Doktora Öğrencisi. Soner ERCAN Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bursa/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0383-513X Doç. Dr. M. Naci KULA Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1703-9620 ÖZET Bu araştırmada, özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin din psikolojisinin öncül bir konusu olan dini başa çıkmayı kullanırken, çocuğunun özel gereksinim düzeyinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Araştırma evreni Aydın İli Nazilli İlçesine bağlı özel eğitim uygulama okulları, bünyesinde özel eğitim sınıfları bulunduran ortaokullar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan öğrenci ailelerinden oluşmaktadır. Veriler Ekşi ve Sayın (2016) tarafından geliştirilen 10 maddelik Dini Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Bu çalışmada özel gereksinimli bireylerin 52 ebeveyni dâhil edilmiştir. Çalışmada ki verilerin analizi için Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Testi, Kruskal – Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel gereksinimli birey olduğunun öğrenilme zamanı ile pozitif dini başa çıkma arasında 0-3 yaş arasında öğrenenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, negatif dini başa çıkma da ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile pozitif dini başa çıkma arasında orta-ağır düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin özel gereksinim düzeyleri ile negatif dini başa çıkma arasında hafif düzey özel gereksinimli bireylerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma, Özel Gereksinimli Birey ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics