SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORLARI

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2597-2608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması paydaşlarına yönelik metaforlarını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıfından 22 (11 kadın, 11 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan dokuz açık uçlu sorudan oluşan soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde, öğretmen adaylarının “uygulama okulları, staj öğretmenleri, sorumlu öğretim elemanı, teorik dersler, staj raporları ve staj arkadaşlarına” yönelik olumlu yönde metaforlar geliştirdikleri görülmüştür. Ancak öğretmen adaylarının “uygulama kılavuzları ve değerlendirme ölçütlerine” yönelik olumsuz yönde metaforlar geliştirdikleri söylenebilir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, öğretmen adayları ile olumsuz metafor geliştirdikleri paydaşlar ile ilgili görüşme yapılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the metaphors used by social studies preservice teachers about their teaching practice stakeholders. The research was designed in the phenomenology model, one of the qualitative research methods. The sample of the study consisted of 22 (11 female, 11 male) senior year preservice teachers from the social studies teaching department at a state university in the 2018-2019 academic year. The data of the study were collected with a questionnaire consisting of nine open-ended questions prepared in line with expert opinions. The obtained data were analyzed using content analysis. When the results of the study were evaluated in general, it was seen that the preservice teachers developed positive metaphors about "practice schools, internship teachers, lecturers in charge of them, theoretical lessons, internship reports and internship friends". However, it can be said that the pre-service teachers developed negative metaphors about “teaching practice guides and evaluation criteria”. In line with the results of the study, it can be suggested that the practice should be repeated with social studies preservice teachers and interviews should be held with the stakeholders about whom they developed negative metaphors.

Keywords