MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-79
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1027-1036
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin performansları üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta İl merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 163 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubundan elde edilen verilere göre değişkenler arasındaki etkiyi tespit etmek üzere SPSS ve AMOS programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin aralarındaki ilişkilerin ve etkilerin test edilmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Psikolojik sermayenin boyutları ile öğretmenlerin performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleri arttıkça performansları da artmaktadır. Araştırma bulgularına göre psikolojik sermayenin umut ve iyimserlik boyutlarının iş gören performansı üzerinde anlamlı yordayıcı değişken olduğu ancak özyeterlilik ve esneklik boyutlarının anlamlı yordayıcı değişkenler olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma neticesi elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve farklı çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the effect of the psychological capital levels of teachers working in Vocational and Technical Anatolian High Schools on their performance. The universe of the research consists of 163 teachers working in Vocational and Technical Anatolian High Schools in Isparta city center. SPSS and AMOS programs were used to determine the effect between variables according to the data obtained from the sample group. Correlation and regression analysis were used to test the relationships and effects between the variables used in the study. According to the results of the research, significant and positive relationships were determined between the dimensions of psychological capital and employee performance. As the psychological capital levels of teachers increase, their performance increases. According to the findings of the research, it was determined that the dimensions of hope and optimism of psychological capital are significant predictors on employee performance, but self-efficacy and flexibility dimensions are not significant predictors. The findings obtained as a result of the research were discussed in line with the literature and suggestions were made for different studies.

Keywords