GENÇ HENTBOLCULARDA STRES ve SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1209-1216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Okul Sporları Hentbol Gençler Grup müsabakalarına katılan sporcularının stres ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Isparta ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Gençler Grup müsabakalarına katılan 143 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Yapılan araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlamış olan ‘Kişisel bilgi formu’ ile ‘Algılanan Stres Ölçeği’ ve ‘Saldırganlık Ölçeği’ uygulanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0 adlı istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapma x±sd olarak sunulmuştur. Ölçeklerden arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için İndependent-Samples T Testi ve One-Way ANOVA analizi uygulanmıştır. ANOVA testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak LSD testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, 14-17 yaş hentbolcuların stres düzeylerinin yaş, cinsiyet ve spor yaşı değişkenine göre farklılaşmadığı, saldırganlık düzeylerinin ise yaş gruplarına göre anlamlı farklılık görülmezken, cinsiyetlere göre sözel saldırganlık ve spor yaşına göre öfke alt başlıklarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu durumun çalışmaya katılan sporcuların hentbol müsabaka esnasındaki sert ikili mücadelelerin, hakem kararlarının, seyircilerinin müsabakadan iyi sonuç odaklı beklentilerinin ve sporcularında spor yaşları arttıkça müsabakalardan iyi sonuçlarla ayrılma isteklerinin, sporcuların üzerindeki yarattığı baskı sonucunda öfke düzeylerinin yükselmesine sebep olabileceği düşülmektedir. Buna bağlı olarak da sporcuların, müsabaka esnasında hentbol oyun kuralları dışında hareket edip ceza alma korkusu ve daha sonrasında da temsil ettiği okul tarafından cezalandırılma korkusu ile fiziksel saldırganlıktan kaçınıp, sözel saldırganlık şeklinde tepki eğiliminde oldukları düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to examine the stress and aggression levels of the athletes participating in group competitions of school sports. In 2015-2016 Education year, 143 athletes participating in the group competitions participated in the group competitions in Isparta Province, 143 athletes participated in group competitions. In the research, the 'Personal Information Form', which has prepared by the researchers, 'perceived stress scale' and 'aggressiveness scale' was applied. The statistical package program was used in IBM SPSS 22.0 in the analysis of the data. In the study, the arithmetic mean and standard deviation of the scores they received from the scales are presented as x±sd. In order to reveal the relations between the scales, independent-samples t test and one-way ANOVA analysis were applied. The LSD test was applied as a complementary post-hoc analysis to determine the differences after the ANOVA test. As a result, significant differences were significantly different from the age, gender and sport age variable of 14-17 years and the aggression levels are not significant compared to the aggression levels compared to the age groups, compared to the genders, significant difference was found in terms of inferior aggression and sport age. It is deducted that the stiff binary struggles of this situation in Hentball Competitions, the ranking decisions of the arbitrator decisions, the spectators of the spectators, which are good results in the spectators and the athletes of the spectators, as a result of the preparations, as a result of the preparations to increase the levels of anger as a result of the preparations. Accordingly, it is thought that the athletes are eliminated by the Physical Aggression and the fear of being punished by the Sculpture of Punishment and the fear of penalizing the sculpture and the fear of penalizing the sculpture during the competition.

Keywords


 • Yılmaz, E., Özdinç., M. & Aydemir, R. (2021). “Genç Hentbolcularda Stres Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi” International

 • Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Isparta ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Gençler Grup

                                                                                                    
 • Article Statistics