PANDEMİ, ÖZEL ALAN VE İŞSİZLİK SARMALINDA ERKEKLİK OLGUSU

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1117-1132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalardan bahsedildiğinde ilk olarak kadın konusu akla gelmekle birlikte son dönemde erkeklik çalışmalarının da önem kazanmaya başladığı dikkati çekmektedir. Modern toplumlar üzerinde yapılan çalışmalarda eril dünya düzeninin değiştirilmeye çalışıldığı dikkati çekmiş olsa da bu değişimin çok da kolay olmayacağı fark edilmiş bulunmaktadır. Eril düzenin varlığında erkeklerin olduğu kadar kadınların da önemli bir etkisinin olduğunun bilinmesi erkeklik ile ilgili çalışmalar yapılırken kadınların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu çalışma erkeklik olgusu için önemli bir kriter olan “iş” ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte artan “işsizlik” çerçevesinde yapılanmaktadır. Pandemi sürecinde erkekler sadece işlerini kaybetmekle kalmadılar aynı zamanda yaşam alanlarını hatta alışkanlıklarını da farklılaştırmak zorunda kaldılar. Buradan hareket ilepandemi döneminde işini kaybeden erkeklerin deneyimleri, erkeklik krizi ve kırılgan erkeklik kuramı bağlamında değerlendirilmek istenmiş, bu doğrultuda sekiz işsiz erkek ile işsizlik sürecinin en yakın tanıkları olmaları nedeniyle sekiz kadınla görüşülmüştür. Çalışmanın bir boyutunu oluşturan işsizlikle birlikte, sokağa çıkma yasağı ve izolasyon nedeniyle evde uzun süre kalan erkeklerin özel alan ve iş bölümüne ilişkin duygu ve düşünceleri de analiz edilmek istenmiştir. Sekiz erkek ve sekiz kadınla yapılan yüz yüze görüşmelerde araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bulgular tematik analiz tekniği ile yorumlanmıştır. Erkekliğin en önemli bileşenlerinden olan “iş”in kaybı ile yaşanan kaygı ve stres, erkekleri bu süreçte farklı alanlarda erkeklik üretmeye zorlamış, sürekli ispat edilmesi gereken güvencesiz bir konum olarak işsizlik, erkeğin sosyal çevresinden kendisini soyutlamasına, aile, arkadaş ve topluma karşı kendini kapatmasına neden olmuştur. Süreçte,ev içerisinde erkeklerin erkeklikle bağlantılı sorumlulukları üstlenme eğiliminde oldukları saptanmış ve eril kimliğin evin kadınsı kodlarıyla bağdaştırılamadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

It is noteworthy that the issue of women first comes to mind when studies on gender are mentioned, but masculinity studies have also started to gain importance recently. Although it is noteworthy that there is an effort to change the masculine world order in studies on modern societies, it has been realized that this change will not be easy. Knowing that women as well as men have an important influence in the existence of the masculine order suggests that women should not be ignored when conducting studies on masculinity. This study is structured within the framework of "work", which is an important criterion for the phenomenon of masculinity, and "unemployment", which is increasing with the Covid-19 pandemic that affects the whole world. During the pandemic, men not only lost their jobs, but also had to differentiate their living spaces and even their habits. Starting from here, the experiences of men who lost their jobs during the pandemic period were aimed to be evaluated in the context of the masculinity crisis and the precarious masculinity theory, and in this direction, eight women were interviewed because they were the closest witnesses of the unemployment process with eight unemployed men. Along with unemployment, which constitutes a dimension of the study, the feelings and thoughts of men who stayed at home for a long time due to curfew and isolation were also wanted to be analyzed. In the face-to-face interviews with eight men and eight women, a semi-structured interview form created by the researcher was used and the findings were interpreted with the thematic analysis technique. The anxiety and stress experienced with the loss of "job", which is one of the most important components of masculinity, forced men to produce masculinity in different areas in this process, unemployment as an insecure position that needs to be proven constantly causes the man to isolate himself from his social environment and to close himself against family, friends and society. In the process, it was determined that men tend to assume responsibilities related to masculinity in the home and it was observed that masculine identity could not be associated with the feminine codes of the house.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics