ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE OKUL DIŞI ZAMANLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1164-1177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zaman, geri dönüşü olmayan sadece tüketilen eşsiz bir kaynaktır. Günümüzde pek çok zaman tuzağı uyaranlar mevcuttur. Bu sebeple zaman israf edilmeye müsait bir kaynaktır. Zamanı etkili kullanabilmek günün her anı için doyum sağlamaktadır. Bu araştırma ile eğitim örgütü içinde önemli bir konuma sahip olan öğretmenlerin, zaman yönetimi algıları üzerine yoğunlaşılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılında görev yapan 12 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar bu araştırmadan toplanan bulgular sonrasında öğretmenlerin zaman tuzaklarına yenik düştüğü, kişisel gelişim ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere, hizmetiçi eğitimlere mesafeli durdukları sonucuna ulaşmışlardır.

Keywords

Abstract

Time is a unique resource that is irreversible but simply consumed. There are many time-trap stimuli nowadays. Therefore, time is a resource that can be waste deasily. Being able to use time effectively provides satisfaction for every moment of the day. This study focused on the time management perceptions of teachers, who have an important position in the educational organization. There search was carried out with the participation of 12 teachers working in the schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2020-2021 academic year with the qualitative research method. Data were collected whith a semi-structured interview form. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. After the findings gathered from this research, the researchers concluded that teachers succumb to time traps, keep a distance to activities that will contribute to their personal and professional development,and in-service training.

Keywords


 • Bayar, A. & Özbek, N. (2021). “Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirme Süreçlerinde Okul Dışı Zamanlarını Kullanma Yöntemleri”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:80; pp:1164-1177 ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE OKUL DIŞI ZAMANLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ Methods Of Teachers Using Out Of School Time In Their Own Development Processes Doç. Dr. Adem BAYAR Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Amasya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8693-9523 Nurten ÖZBERK Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Amasya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1608-5056 ÖZET Zaman, geri dönüşü olmayan sadece tüketilen eşsiz bir kaynaktır. Günümüzde pek çok zaman tuzağı uyaranlar mevcuttur. Bu sebeple zaman israf edilmeye müsait bir kaynaktır. Zamanı etkili kullanabilmek günün her anı için doyum sağlamaktadır. Bu araştırma ile eğitim örgütü içinde önemli bir konuma sahip olan öğretmenlerin, zaman yönetimi algıları üzerine yoğunlaşılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılında görev yapan 12 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar bu araştırmadan toplanan bulgular sonrasında öğretmenlerin zaman tuzaklarına yenik düştüğü, kişisel gelişim ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere, hizmetiçi eğitimlere mesafeli durdukları sonucuna ulaşmışlardır. Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, zaman, öğretmen ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics