BİR AİLE YILMAZLIĞI MODELİ: KİŞİLERARASI BAĞLANMA STİLLERİ VE İKİ BOYUTLU BENLİK SAYGISI

Author:

Year-Number: 2021-79
Number of pages: 1047-1057
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, evli bireylerin yılmazlıkları ile bağlanma stilleri arasındaki benlik saygısı kavramının aracılık rolünün araştırılmasıdır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Aile Yılmazlık Ölçeği, Kişilerarası Bağlanma Stilleri Ölçeği, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma, halen medeni durumu evli olan 509 (288 kadın, 221 erkek) birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hipotez test modeli aşamasında AMOS yazılımından yararlanmış ve değişkenler arasındaki ilişkiler yol analizi ile irdelenmiştir. Oluşturulan modeli test etmek için yapılan yol analizi neticesinde modelin uyum değerleri (CFI =.99, GFI =.99 ve AGFI =.96 χ² / sd1.37, RMSEA=.06) bulunmuştur. Bulgular, güvenli bağlanma ile yılmazlık arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu; benlik saygısının da yılmazlığı yordamada aracılık rolüne sahip olduğunu göstermiştir. Bulgular, literatür ışığında tartışılmış ve ileriye dönük araştırmalar için çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the mediating role of self-esteem concept between the resilience and attachment styles of married individuals. Family Resilience Scale, Interpersonal Attachment Styles Scale, Two Dimensional Self-Esteem Scale were used as data collection tools in the study. This study, using the relational screening model, was conducted on 509 (288 women, 221 men) individuals whose marital status is currently married. During the hypothesis test model phase, AMOS software was used and the relationships between variables were examined by path analysis. As a result of the path analysis performed to test the model created, the fit values of the model (CFI = .99, IFI = .99, NFI = .99, TLI = .93, GFI = .99 and AGFI = .96 χ² / sd1.37, RMSEA = .06) was found. The results showed that there is a positive and significant relationship between secure attachment and intimidation; self-esteem also plays a mediating role in predicting intimidation. The findings have been discussed in the light of the literature and various recommendations for forward-looking research have been included.

Keywords