ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB 2.0 ARAÇLARIYLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMU

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 238-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin topoğrafya ve kayaçlar konusunda uygulanan web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik tutumunu belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, 5’li likert tipi sorulardan oluşan web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimi tutum ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu sınavla öğrenci alan bir Anadolu lisesinde 2019-2020 öğretim yılında 10-C ve 10-D şubelerinde öğrenim gören 57 öğrenci oluşturmaktadır. Web 2 araçlarıyla yürütülen coğrafya öğretimi tamamlandıktan sonra ölçek uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırmada verilerin analizi SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik öğrenci tutumunun olumlu olduğu tespit edilmiştir. Web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik tutum ölçeği madde ortalamalarının 1,36 ile 1,96 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Araştırmada web 2 araçlarının öğrencilerin derse olan ilgi, başarı ve motivasyonlarını arttırdığı görülmüştür. Dersin eğlenceli geçmesini ve konuların pekişmesini sağlamıştır. Öğrencilerin web 2 araçlarının faydalı olduğu ve diğer derslerde de kullanılması gerektiğini düşündüğü görülmüştür. Web 2 araçları öğrencilerin eksikliklerini görmesini ve aktif katılımlarını sağlamıştır. Öğrencilerin web 2 araçlarıyla yapılan çalışmalardan mutlu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Web 2 araçlarından eğitim sürecinde faydalanılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the attitude of secondary school 10th grade students towards geography teaching with web 2 tools applied on topography and rocks. Screening model was used in the research. The data of the research was obtained from geography teaching attitude questionnaire with web 2 tools consisting of 5-point Likert-type questions. The study group of the research consists of 57 students studying at 10-C and 10-D branches in an Anatolian high school in the 2019-2020 academic year that accepts students by examination. After the geography education carried out with Web 2 tools was completed, the questionnaire was applied and the data was obtained. The analysis of the data in the research was done using the SPSS 22.0 program. It has been determined that student attitude towards teaching geography is positive with web 2 tools. It was determined that the average of attitude questionnaire for teaching geography with web 2 tools ranged between 1.36 and 1.96. In the research, it was observed that web 2 tools increased students' interest, success and motivation to the course. It helped the lesson to be fun and to reinforce the topics. Web 2 tools enabled students to see their deficiencies and to participate actively. In the students’ opinion it was seen that the web 2 tools were useful and should be used in other lessons. It has been concluded that students are happy with the work done with web 2 tools. It is recommended to get benefit from web 2 tools during the training process.

Keywords


 • Çenesiz, M. & Özdemir, M.A. (2021). “Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarıyla Coğrafya Öğretimine Yönelik

 • Tutumu” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:238-251 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB 2.0 ARAÇLARIYLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMU Secondary Education 10th Grade Students 'Attitudes To Geography Education With Web 2.0 Tools Öğretmen Mehmet ÇENESİZ Denizli Merkezefendi Lütfi Ege Anadolu Lisesi, Denizlİ/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6832-2802 Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Afyonkarahisar/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2095-5683 ÖZET Bu çalışmanın amacı ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin topoğrafya ve kayaçlar konusunda uygulanan web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik tutumunu belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, 5’li likert tipi sorulardan oluşan web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimi tutum ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu sınavla öğrenci alan bir Anadolu lisesinde 2019-2020 öğretim yılında 10-C ve 10-D şubelerinde öğrenim gören 57 öğrenci oluşturmaktadır. Web 2 araçlarıyla yürütülen coğrafya öğretimi tamamlandıktan sonra ölçek uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırmada verilerin analizi SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik öğrenci tutumunun olumlu olduğu tespit edilmiştir. Web 2 araçlarıyla coğrafya öğretimine yönelik tutum ölçeği madde ortalamalarının 1,36 ile 1,96 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Araştırmada web 2 araçlarının öğrencilerin derse olan ilgi, başarı ve motivasyonlarını arttırdığı görülmüştür. Dersin eğlenceli geçmesini ve konuların pekişmesini sağlamıştır. Öğrencilerin web 2 araçlarının faydalı olduğu ve diğer derslerde de kullanılması gerektiğini düşündüğü görülmüştür. Web 2 araçları öğrencilerin eksikliklerini görmesini ve aktif katılımlarını sağlamıştır. Öğrencilerin web 2 araçlarıyla yapılan çalışmalardan mutlu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Web 2 araçlarından eğitim sürecinde faydalanılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Web 2 araçları, Coğrafya, Öğretim, Tutum, Anket ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics