Z-KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-75
Number of pages: 5526-5536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zaman yönetimi bireyin kendisini yönetmesi olarak tanımlanırken, özellikle yaşadığımız Covid-19 sürecinde bu yönetimin zor olması ve bireylerin etrafında çeldiricilerin çok fazla olması onları engellemektedir. Bu durumdan en çok etkilenen kişiler dijital çağda dünyaya gelen z kuşağı bireyleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Z-kuşağı olan üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın verileri, 1-31 ağustos 2020 tarihleri arasında online anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Z-kuşağı üniversite öğrencileri ve örneklemi kolayda örnekleme yöntemine göre ulaşılan toplam 617 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Becerileri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistik analizlerinde frekans analizi ve parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Z-kuşağı üniversite öğrencilerinin cinsiyet ile zaman yönetim becerileri ölçeği planlama boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

While time management is defined as the self-management of the individual, especially in the Covid-19 process we live in, this management is difficult and there are too many distractors around individuals prevent them. The people who are most affected by this situation are the individuals of the generation z who came to the world in the digital age. In this study, it was aimed to determine the time management skills of university students with generation z. The data of this study, which was designed in the screening model, was collected by applying an online questionnaire between 1-31 August 2020. The population of the study is composed of Z-generation university students and 617 university students whose sampling was reached using the convenience sampling method. ime Management Skills scale was used to collect data. Frequency analysis and non-parametric Mann-Whitney U test were used in the statistical analysis of the data. No significant relationship was found between the gender of generation Z university students and the planning dimension of the time management skills scale.

Keywords