TURİZM GİRİŞİMCİLERİNİN KÜLTÜR TURİZMİNE YÖNELİK YATIRIM VE YENİLİK ÇALIŞMALARININ NİTEL BİR ARAŞTIRMAYLA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 31-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür turizminde, turist çekim alanları kültürel değerlerin turizmin hizmetine sunulmasındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır. Turizm talebinin artması, yöre halkına kazanç sağlamakla birlikte turizm girişimcilerinin yenilik çalışmalarını planlayarak sahada uygulamaya geçmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; turizm girişimcilerinin kültür turlarının güzergâhlarında yapmış oldukları yatırımları neticesinde beklentilerini tespit etmek ve yenilik çalışmalarının sonuçlarını incelenmek, çıkan sonuçları turizm çekim yöresi açısından değerlendirilerek yeni yatırım yapmak isteyen turizm girişimcilerini bilgilendirmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak katılımcılarla grup odak görüşmeleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doküman haline getirilerek, turizm girişimcilerin Kars ilinde yaptıkları çalışmalar incelenmiş ve örnek olarak gösterilmiştir. Çalışmada verilerin elde edilmesi amacıyla, Kars-Merkez ile Sarıkamış ilçesinde yatırım yapmış 4 otel işletmesi sahibiyle ve 4 yöresel yemek satışı yapan lokanta sahibiyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada grup odak görüşme türü uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi aşamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; otel sahiplerinin kültür turlarına yönelik yapmış oldukları yatırımlardan memnun oldukları, kârlılık oranlarının artarak devam ettiği ve toplumda bir statü kazandıkları için memnun oldukları tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda otel sahiplerinin konuyla ilgili önerileri doğrultusunda kültür turlarına yatırım yapmak isteyen turizm girişimcilerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In cultural tourism, tourist attraction areas increase the importance of cultural values in the service of tourism day by day. Increasing demand for tourism provides income for the local people and enables tourism entrepreneurs to plan their innovation studies and put them into practice in the field. The aim of this study is; To determine the expectations of tourism entrepreneurs as a result of their investments on the routes of cultural tours, to examine the results of innovation studies, to evaluate the results in terms of the tourism attraction region and to inform tourism entrepreneurs who want to make new investments. In the research, group focus discussions were conducted with the participants by using the phenomenology pattern, one of the qualitative research designs. The obtained information has been documented and the work done by tourism entrepreneurs in the province of Kars has been analyzed and shown as an example. In order to obtain data in the study, interviews were made with 4 hotel business owners who invested in Kars-Merkez and Sarıkamış district and 4 restaurant owners who sell local food. Group focus interview type was used in the study. The obtained data were evaluated by considering the content analysis stages. According to the findings of the research; it has been determined that hotel owners are satisfied with the investments they have made in cultural tours, their profitability rates continue to increase and they are satisfied with gaining a status in the society. In line with the results obtained, suggestions were made to tourism entrepreneurs who wanted to invest in cultural tours, in line with the suggestions of the hotel owners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics