PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMLE MUHASEBE DERSLERİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 07-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılı sonlarında, Çin’in Wuhan kentinde Covid-19 vakasının ilk ortaya çıkmasıyla dünya yeni bir toplumsal döneme geçti. Başlangıçta hızlıca kontrole alınacağı düşünülen salgın, sonrasında ciddi boyutlara ulaşarak, birkaç ay içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020 tarihinde, bu salgını “pandemi” olarak ilan etti. Pandemi ile birlikte başlayan bu süreç, insanları sadece sağlık açısından değil, bunun yanında sosyal, ekonomik ve eğitim açısından da etkilemiştir. Pandeminin eğitime getirdiği en önemli değişim, yüz yüze eğitimin terk edilmesi ve zorunlu olarak uzaktan eğitim modeline geçilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de uzaktan eğitim uygulamalarına bütün eğitim-öğretim kurumlarınca geçiş yapılmıştır. Bu ani geçiş eğitim kurumlarının uzaktan eğitime hazırlıksız yakalanmalarına neden olmuştur. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi süreci ile birlikte uzaktan eğitime geçen yükseköğretim öğrencilerinin yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasındaki farklılıklara bağlı olarak, ders işleniş ve öğrenme verimliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin “işletme”, “iktisat” ve “kamu yönetimi ve siyaset bilimi” bölümlerinde uzaktan eğitimle muhasebe dersleri alan öğrencilere anket uygulanmıştır. 295 anket değerlendirmeye tabi tutulmuş, veriler SPSS.24 paket programı ile analiz edilmiştir. Veri analizinde, frekans dağılımları ve kurulan hipotezlere parametrik ve non-parametrik hipotez testler uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, cinsiyet, eğitim alınan bölüm, yaşanılan yer ve not ortalaması değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In late 2019, with the first appearance of the Covid-19 case in Wuhan, China, the world entered a new social era. The epidemic, which was thought to be taken under control quickly in the beginning, reached serious dimensions and spread all over the world within a few months. Therefore, the World Health Organization declared this epidemic as a "pandemic" in March 2020. The process that started with this pandemic affected people not only in terms of health but also in terms of social, economic and education. The most important change brought by the pandemic to education is the abandonment of face-to-face education and a mandatory transition to the distance education model. As with all over the world, Turkey is also in transition made by the institutions to education for all distance education applications. This sudden transition caused educational institutions to be unprepared for distance education. In this study, it was aimed to evaluate the teaching and learning efficiency of higher education students who started distance education with the Covid-19 pandemic process, depending on the differences between face-to-face education and distance education. For this purpose, a questionnaire was applied to students taking accounting courses with distance education in the departments of "business", "economics" and "public administration and political science" of Giresun University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. 295 questionnaires were evaluated and the data were analyzed with SPSS.24 package program. In data analysis, parametric and non-parametric hypothesis tests were applied to frequency distributions and established hypotheses.According to the findings of the study; Significant differences were found in terms of gender, department of education, place of residence and grade point average variables.

Keywords


 • Özdemir, M., Karavardar, A. & Özkan, M. (2021). “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimle Muhasebe Dersleri Alan Öğrencilerin

 • 2019 yılı sonlarında, Çin’in Wuhan kentinde Covid-19 vakasının ilk ortaya çıkmasıyla dünya yeni bir toplumsal döneme

 • dünyaya yayıldı. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020 tarihinde, bu salgını “pandemi” olarak ilan etti. Pandemi ile

                                                                                                    
 • Article Statistics