SALGIN SÜRECİNDE FEN EĞİTİMİ: UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-81
Number of pages: 1444-1455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik uzaktan eğitim süreci ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut duruma ilişkin bilgiler nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmaya 30 altıncı sınıf öğrencisi katılmış ve 18 maddeden oluşan görüşme soruları uygulanmıştır. Görüşme soruları derse giriş ve dersin takibi, ders süreci ve dersin genel değerlendirilmesi gibi temel konu alanlarıyla bağlantılıdır. Çalışmaya katılan öğrencilerden elde edilen verilerde frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmış ve sorulara verilen cevaplar içerik analiziyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışma bulgularında uzaktan eğitim sürecinde bazı teknik problemlerin yaşanması, ders süresinin yetersizliği, fen bilimleri dersinde deney ve etkinliklerin eksikliği, sınıf ortamında yapılan derslerin konuların anlaşılmasında daha etkili olduğu, iletişim kurmada sıkıntıların yaşanması gibi durumlar tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of secondary school students about the distance education for the science course. For this purpose, pertinent information was obtained by using the case study design, which is one of the qualitative research methods. 30, sixth grade students was participated in the study and interview questions consisting of 18 items were applied. Interview questions are related to the main subject areas such as attend the class and follow-up of the lesson, teaching of the lesson and the general evaluation of the lesson. Descriptive statistics were used in the data obtained from the students participating in the study and the answers to the questions were examined in detail. In the study findings, some problems such as experiencing some technical problems in the distance education, insufficient course hours, lack of experiments and activities in science lessons, lessons in the classroom environment were more effective in understanding the subjects, and difficulties in communicating were identified. In the light of these findings, some suggestions have been made.

Keywords