ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 107-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 349 (118 kadın, 231 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Sarıoğlu (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin “sorgulayıcı” kategorisinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim türü değişkenleri değerlendirilmiştir. Katılımcıların bireysel yenilikçilik düzeylerinde bölüm değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The research aims to examine the individual innovativeness levels of university students. The sample of the study consists of 349 (118 female, 231 male) students who study at Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Sports Sciences and voluntarily participate in the study. In the research, the "Individual Innovativeness Scale" developed by Hurt, Joseph and Cook (1977) and adapted into Turkish by Sarıoğlu (2014) and the "Personal Information Form" created by the researchers were used as data collection tools. Independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data obtained. Tukey multiple comparison test was applied in order to determine from which groups the statistical difference emerged as a result of one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, it was determined that the individual innovativeness level of the students of the Faculty of Sports Sciences is in the "questioning" category. In addition, the variables of gender, age, department, and education type were examined within the scope of the study. It was determined that there is a statistically significant difference in the department variable in the individual innovativeness levels of the participants.

Keywords


 • Göksel, A.G. & Yıldız, L. (2021). “Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi

 • Örneği” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:107-117 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 1 Examining Individual Innovativeness Levels Of University Students: Sample Of The Faculty Of Sports Sciences Doç. Dr. Ali Gürel GÖKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Bölümü, Muğla/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3873-1322 Dr. Lale YILDIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Muğla/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1283-4788 ÖZET Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 349 (118 kadın, 231 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Sarıoğlu (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin “sorgulayıcı” kategorisinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim türü değişkenleri değerlendirilmiştir. Katılımcıların bireysel yenilikçilik düzeylerinde bölüm değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencileri. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics