FARKLI KAVRAMSAL DEĞİŞİM STRATEJİLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF KAVRAMLARINI GİDERMEYE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4998-5013
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada madde ve özellikleri konusunda farklı kavramsal değişim stratejileri ile zenginleştirilmiş bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan öğretim materyallerinin, okul öncesi öğretmen adaylarının alternatif kavramlara olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada ders materyalleri ve iki aşamalı Madde ve Özellikleri Kavram Testi soruları geliştirilmiş ve pilot uygulaması yapılmıştır. Ders materyalleri ve testlerde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, asıl uygulama için Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf deney grubu (28) ve kontrol grubuna (28) Madde ve Özellikleri Kavram Testi ön-son test olarak uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda deney grubunda 3, kontrol grubunda 3 öğretmen adayı olmak üzere toplam 6 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Madde ve Özellikleri Kavram Testi ve mülakatlardan elde edilen verilerin istatiksel analizi sonucunda deney grubunun kontrol grubuna göre alternatif kavramları gidermede daha başarılı oldukları görülmüştür. Çalışmada sonuç olarak, okul öncesi öğretmen adaylarında madde ve özellikleri konusunda var olan alternatif kavramların giderilmesi hususunda farklı kavramsal değişim stratejileri ile zenginleştirilmiş bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ders materyallerinin, geleneksel öğrenme yaklaşımı ders materyallerine göre daha etkili olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the effect of preschool teacher candidates on alternative concepts by using context based learning approach enriched with different conceptual change strategies on substance and properties. Quasi-experimental method was used in the study. In the study, course materials and two-stage Matter and Properties Concept Test questions were developed and piloted. After the necessary corrections were made in the course materials and tests, the Matter and Properties Concept Test was applied to Giresun University Preschool Teaching 3rd grade experimental group (28) and control group (28) as pre-post test. As a result of the applications, semi-structured interviews were conducted with 6 teacher candidates, 3 in the experimental group and 3 in the control group. As a result of the statistical analysis of the data obtained from Matter and Properties Concept Test and interviews, it was seen that the experimental group was more successful in removing alternative concepts than the control group. As a result of this study, it has been found that context based learning approach course materials, which are enriched with different conceptual change strategies, are more effective than the traditional learning approach course materials in terms of eliminating alternative concepts about matter and properties in preschool teacher candidates.

Keywords