SPORA VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖZGÜVEN ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-71
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4400-4404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı spora ve sosyal etkinliklere katılımın özgüven üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Isparta il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden 15-19 yaşları arasında 243 (%39,4) erkek, 374 (%60,6) kadın toplamda 617 öğrenci katılmıştır. Çalışmada katılımcıların özgüven düzeyini değerlendirmek için Akın (2007) tarafından geliştirilen 33 soru ve iki alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi özgüven ölçeği kullanılmıştır. Çalışma verileri SPSS 22 paket programından faydalanarak değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin normallik şartlarını sağlayıp sağlayamadığına çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılarak karar verilmiştir. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde bağımsız örneklem T Testi (Independent Sample T-Test) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Lisanslı olarak spor yapanların, aktiflerin ve sosyal etkinliklere katılanların toplam özgüvenleri, iç ve dış alt boyut özgüven düzeyleri önemli düzeyde yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak spora, fiziksel aktivitelere ve sosyal etkinliklere katılım özgüveni olumlu yönde etkilemektedir diyebiliriz.

Keywords

Abstract

The aim of this study is researching the effect of attending sportive and social activities on self-confidence. 243 male (%39,4); 374 female (%60,6); 617 high school students between 15-19 ages from Isparta province have participated in this study. In this study, a 5-point Likert-type self-confidence scale comprising of 33 questions and two sub-dimensions developed by Akın (2007) was used to evaluate the self-confidence level of the participants. The results of the study are evaluated by using SPSS 22 programme. Whether the study datas are suitable for the normal conditions or not are determined by the coefficients of skewness and kurtosis. To evaluate the datas statistically; an Independent Sample T-Test is used. Meaningfullness level is accepted as 0.05. The total self-confidence of licensed athletes, actives and the ones who attend social activities their internal and external sub-dimension self-confidence levels are measured clearly at high levels. Finally, we can clearly say that attending sports, physical and social activities affects self-confidence positively

Keywords