PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DURUMLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4946-4953
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve duygu durumlarının psikolojik sağlamlık düzeyleri ile arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 273 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış ‘Pandemi Bilgi Formu’ ve Smith vd. (2008) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Doğan (2015) tarafından yapılan ‘Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşamış oldukları duygu durumları sonucunda pandemi sonrasında arkadaşları ile görüşmeye devam edecek olmaları, pandemi sürecinde daha çok spor yaptıkları ve dersleri rahat takip ettikleri, aile içi iletişimlerinin olumlu olarak etkilenmesi durumların psikolojik sağlamlıklarında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Pandemi sürecinde ortak stres tepkilerinden öfke, gerginlik, kendine ve sevdiklerine yönelik endişe gösterdikleri belirlenmiştir. Bu süreçte stres tepkisi göstermeyen öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the psychological resilience of university students in terms of various variables and to determine the relationship between their emotional states and their psychological resilience. The study group of the study consisted of 273 students studying at the Faculty of Health Sciences and agreeing to participate in the study voluntarily. The research data were collected using the "Pandemic Information Form" prepared by the researchers and the "Short Psychological Resilience Scale" developed by Smith et al. (2008) and the Turkish validity and reliability studies were conducted by Doğan (2015).The data obtained were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, it was determined that there is a significant difference in the psychological resilience of the situations that the university students will continue to meet with their friends after the pandemic, they do more sports and follow the lessons comfortably during the pandemic process, and their intra-family communication is positively affected. During the pandemic process, it was determined that they showed anger, tension and anxiety towards themselves and their loved ones. In this process, it was found that students who did not show stress response had higher psychological resilience.

Keywords