PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ İLE DUYGU YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4910-4919
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerileri ile duygu yönetimi arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 4. Sınıflarında okuyan ve “Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları” dersini almış olan gönüllü 228 psikolojik danışman adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Psikolojik Danışma Beceri Ayırt Etme (PDBA) Ölçeği ile Duyguları Yönetme Becerileri (DYB) Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile Çoklu Regresyon analizinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada cinsiyetin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken; duygu yönetimi sözel olarak ifade edebilme becerisinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre kadın psikolojik danışman adaylarının sözel olarak kendini ifade etme becerisi erkeklerden daha yüksektir. Ayrıca psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerileri ile duygu yönetimi arasında pozitif anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu, duygu yönetiminin psikolojik danışma becerilerini anlamlı düzeyde yordadığı sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between counseling skills of counselors and emotion management is examined. Relational scanning model was used in the research. The participants of the study were 228 psychological counselor candidates who studied in the 4th year of the Guidance and Psychological Counseling Department and took the “Individual Counseling Practices” course. The study was obtained with the Psychological Counseling Skills Discrimination Scale (PDBA) and the Emotion Management Skills (DYB) Scale. Pearson Product Moment Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis were used to analyze the data. In summary, while there is no meaningful information on the counseling skills of the counselor candidates of gender; the line in which emotion management verbal expression skill shows a meaningful line according to gender. Accordingly, the ability of female counselors to express verbally is higher than that of men. In addition, their counselors stated that there is a positive and significant relationship between counseling skills and emotion management; it has been found that emotion management significantly predicts counseling skills.

Keywords