ÖRGÜT SAĞLIĞININ PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DUYGUSAL SERMAYENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4887-4909
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, örgüt sağlığının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde duygusal sermayenin düzenleyici rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir ilinde bulunan konaklama işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır (n=337). Bu çalışmada veriler “Lyden ve Klingele’nin (2000) örgüt sağlığı ölçeği, Van Dyne ve Pierce’nin (2004) psikolojik sahiplenme ölçeği ve Newman ve arkadaşlarının (2015) duygusal sermaye ölçeğini” içeren bir anket yardımıyla elde edilmiştir. Bu veriler yardımıyla model ve hipotezleri test etmek için açıklayıcı faktör analizi, çoklu regresyon analizi ve üç aşamalı düzenleyici değişkenli hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örgüt sağlığının psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde duygusal sermayenin de psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkilediği ortaya konmuştur. Bununla birlikte, örgüt sağlığının iletişim-katılım, amaçlara uyum-performans, liderlik ve etkin kaynak kullanımının boyutlarının psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgüt sağlığının hem düşük hem de yüksek düzeylerinde duygusal sermayenin, örgüt sağlığının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde düzenleyici rolü oynadığı saptanmıştır. Son olarak araştırmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış ve gelecekte benzer konularda yapılabilecek araştırmalara yönelik birtakım öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the moderating role of emotional capital in the effect of organizational health on psychological ownership. The sampling of the study consists of the employees of the hospitality business in the province of Nevşehir (n=337). The data in the study were obtained by means of a questionnaire including “organizational health scale (Lyden and Klingele, 2000), psychological ownership scale (Van Dyne and Pierce, 2004) and emotional capital scale (Newman et al. 2015). By the help of the data, explanatory factor analysis, multiple regression analysis and a three-step moderated hierarchical regression analysis were used to test the models and hypotheses. According to the results, it was observed that organizational health had a positive and significant effect on psychological ownership. Similarly, ıt has been demonstrated that emotional capital positively affects psychological ownership. However It was also seen that communication-participation, goal congruence-performance and leadership and effective resource as the dimensions of organizational health have a positive and significant effect on psychological ownership. Moreover, in cases where organizational health is both low and high, it was stated that emotional capital has a moderating effect in the relationship between organizational health and psychological ownership. Finally, it was emphasized that the study had certain limitations. Some suggestions were also made for future studies on similar subjects.

Keywords