ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4798-4806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin başarı yönelimlerinin belirlenmesi ve sportif aktivite ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma 2019/2020 eğitim ve öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 287 kadın ve 219 erkek olmak üzere toplam 506 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Akın (2006) tarafından geliştirilen “2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından belirlenen ‘’Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile başarı yönelimleri arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla değişkenler ile başarı yönelimleri arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve öğrencilerin yaşları ve sportif aktivite süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson korelasyon” analizleri uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 21 paket programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. Öğrencilerin başarı yönelimleri ile öğrenim görmekte olduğu bölüm, sportif aktivite yapma durumu ve yapmakta oldukları sportif aktivite türü arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Başarı yönelimlerinden performans yaklaşımı yönelimi alt boyutunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin puan ortalamalarının sınıf öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinden ve sportif aktivite yapan öğrencilerin puan ortalamalarının sportif aktivite yapmayan öğrencilerden yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the achievement goal orientations of university students and to examine them in terms of sportive activity and different variables. The research was conducted in 2019/2020 academic year with a total of 506 students, 287 women and 219 men, studying in the Department of Physical Education and Sports Teaching and Classroom teaching at Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education. The data of the study were collected with the "2x2 Achievement Goal Orientations Scale" developed by Akın (2006) and the "Demographic Information Form" determined by the researchers. Frequency distribution in determining students' demographic characteristics, "T-test for Independent Samples" to examine the differentiation between two independent variables and achievement goal orientations, "One-Way Analysis of Variance" to examine the difference between more than two variables and achievement goal orientations, and "Pearson correlation" analyzes were used to determine the relationship. All these tests were analyzed in the SPSS 21 package program and the level of significance was taken as p <.05. It has been determined that there are significant differences between the students' achievement goal orientations and the department they are studying, the state of doing sports activities and the type of sports activity they are doing. In the performance achievement goal orientations sub-dimension, one of the achievement goal orientations, it was determined that the mean scores of the students of the department of physical education and sports education were higher than the students of the primary education teaching department. In addition, it was determined that the mean scores of the students who do sports activities are higher than the students who do not do sports activities.

Keywords


 • Mızrak, O., Tozoğlu, E., Dursun, M. & Polat, Ş. (2020). “Üniversite Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin Sportif Aktivite Ve Farklı

 • 2019/2020 eğitim ve öğretim yılında Atatürk Üniversitesi

 • yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Akın (2006)

                                                                                                    
 • Article Statistics