ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ ÖZGÜVEN GELİŞİMLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4807-4812
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı “Ortaöğretim Öğrencilerindeki Özgüven Gelişimlerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi’dir. Bu araştırma Türkiye Ağrı ili / Doğubayazıt ilçesinde ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetleri, beden eğitimi dersi dışında spor yapma durumları, sporcu lisansı, haftalık spor yapma süreleri ve yapmakta oldukları spor türü ile özgüven düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 330 erkek ve 270 kadın toplam 600 ortaöğretim öğrencisinin demografik nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu, özgüven düzeylerini belirlemek için Akın (2007) tarafından geliştirilen ‘Özgüven Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde iki bağımsız değişken ile özgüven düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemede Indipententsample T testi ve ikiden fazla değişken ile özgüven düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemede Anowa Varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P;<0,05 anlam düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin beden eğitimi dersi dışında spor yapma durumu, sporcu lisansı, haftalık spor yapma süreleri ve yapmakta oldukları spor türü değişkenleri açısından incelendiğinde özgüven ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Buna karşın, cinsiyet değişkeni açısından ise özgüven ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ortaöğretim öğrencilerinin spor yapma durumları, özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yaratırken; spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilerden, sporcu lisansı olan öğrencilerin sporcu lisansı olmayan öğrencilerden, herhangi bir spor türüyle uğraşan öğrencilerin sporla uğraşmayan öğrencilerden özgüven düzeylerinin yüksek olduğu, haftalık spor yapma süresi arttıkça özgüven düzeylerinin de arttığı yaptığımız çalışmamızda tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate secondary school students’ self-confidence building, according to sports and different variables. In this research, it was aimed whether or not there is a significant relationship between the gender, weekly exercise time, exercising other than gym class, athlete licence, and lastly practiced sport type of the secondary school students of Turkey, Agri province / Dogubeyazit district and their self-confidence levels from a statistical point of view. In this study descriptive survey model was used. Personal information form was also utilized to obtain information about the demographic characteristics of a total of 600 secondary school students (330 male and 270 female). “Self-confidence Scale” developed by Akın (2007) was used to determine their self-confidence levels. Analysis of the data was made by using SPSS 22.0 packaged software. In the analysis of the data, Indipententsample T test was used to determine the relationship between two independent variables and self-confidence level. Anowa variance analysis techniques on the other hand, were used to determine the relationship between more than two variables and self-confidence level. The difference between the opinions of groups was interpreted by taking into account P;<0,05 meaning level. According to the findings, it was found that there was a significant difference between the mean scores obtained from the self-confidence scale when the students were examined in terms of weekly exercise time, exercising other than gym class, athlete licence, and lastly practiced sport type However, in terms of gender variable, there was no significant difference between the mean scores of the self-confidence scale. In this study, while the exercises of secondary school students creates a significant difference between self-confidence levels; it was found out that students who do exercise, students who have an athlete’s license and students who engage in a type of sports branch have a higher level of self-confidence compared to those who don’t. It was also determined that as the duration of exercise increased per-week the level of self-confidence also increased.

Keywords


 • Zeyrek, A. & Doğar, V. (2020). “Ortaöğretim Öğrencilerindeki Özgüven Gelişimlerinin Spor Ve Farklı Değişkenlere Göre

 • İncelenmesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4807-4812 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ ÖZGÜVEN GELİŞİMLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Investigation Of Secondary School Students’ Self-Confidence Building According To Sports And Different Variables Abdullah ZEYREK Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Erzurum/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6762-7797 Dr. Öğr. Üyesi Vahit DOĞAR Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0937-5514 ÖZET Bu çalışmanın amacı “Ortaöğretim Öğrencilerindeki Özgüven Gelişimlerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi’dir. Bu araştırma Türkiye Ağrı ili / Doğubayazıt ilçesinde ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetleri, beden eğitimi dersi dışında spor yapma durumları, sporcu lisansı, haftalık spor yapma süreleri ve yapmakta oldukları spor türü ile özgüven düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 330 erkek ve 270 kadın toplam 600 ortaöğretim öğrencisinin demografik nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu, özgüven düzeylerini belirlemek için Akın (2007) tarafından geliştirilen ‘Özgüven Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde iki bağımsız değişken ile özgüven düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemede Indipententsample T testi ve ikiden fazla değişken ile özgüven düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemede Anowa Varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P;<0,05 anlam düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin beden eğitimi dersi dışında spor yapma durumu, sporcu lisansı, haftalık spor yapma süreleri ve yapmakta oldukları spor türü değişkenleri açısından incelendiğinde özgüven ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Buna karşın, cinsiyet değişkeni açısından ise özgüven ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ortaöğretim öğrencilerinin spor yapma durumları, özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yaratırken; spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilerden, sporcu lisansı olan öğrencilerin sporcu lisansı olmayan öğrencilerden, herhangi bir spor türüyle uğraşan öğrencilerin sporla uğraşmayan öğrencilerden özgüven düzeylerinin yüksek olduğu, haftalık spor yapma süresi arttıkça özgüven düzeylerinin de arttığı yaptığımız çalışmamızda tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim öğrencisi, özgüven, spor

                                                                                                    
 • Article Statistics