GÖRSEL KÜLTÜR EKSENİNDE MÜZELERDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR: TEKNOLOJİ KULLANIMI VE DİJİTAL ÖĞRENME

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4425-4434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyıl bilim ve teknolojinin dönüşüm geçirerek etkilerinin sosyal yaşama yansıdığı bir dönemdir. Özellikle bu dönemde teknolojinin kaynaklık ettiği görsel imgeler, hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu görsel imgelere ve görsel teknolojilere ilginin giderek artması, bakmak ve görmek üzerine kurgulanmış bir alan olarak görülen görsel kültür ve eğitimi söylemlerine odaklanılmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla araştırma konusu yapılan görsel kültür eğitimi, çağını yakalayabilen ve gelişimine ayak uydurabilen toplumdaki insanların görme ve bakma deneyimleri ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla pek çok disiplin ve kurum, insan yaşamını etkileyen bir alan olarak görsel kültür eğitimi ile yakından ilgilenmektedir. Bu kurumlardan biri de tarihsel, sosyal ve kültürel görsel kültür unsurlarının yoğun olarak kullanıldığı müzelerdir. Müzelerin işlevleri ve görevleri gereği geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görmesinin yanı sıra eğitim işlevine ağırlık verilmesi,görsel kültür ögelerinin teknoloji ile desteklenerek ziyaretçileriyle etkileşimli bir alan yaratmasını sağlamıştır. Bu bağlamda çalışmada, tarihi unsurlar içeren klasik müzelerden teknoloji kullanılarak öğrenme aracına dönüşen çağdaş müzeler ele alınarak görsel kültür eğitimi açısından değerlendirilmiştir. Çağdaş yaklaşımlar ve teknolojik donanımların kullanılarak müzelerin evrilmesi, örnekleri üzerinden eleştirel bir bakış açısı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma konusuna bağlı olarak, müzelerin gelişmekte olan teknolojileri, sunum ve sergilemelerinde kullanarak kültür unsurlarını eğitim bağlamında destekleyen çağdaş yaklaşımları, görsel kültür eğitimi açısından değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The twentieth-century is a period in which science and technology transform and reflect their effects on social life. Especially during this period, visual images originating from technology appear in all areas of life. The increasing interest in these visual images and visual technologies made it necessary to focus on visual culture and education discourses, which are seen as a field based on visuals. For this purpose, visual culture education, which is the subject of research, is closely related to the visual experiences of people in society who can keep up with its age and development. Therefore, many disciplines and institutions are closely interested in visual culture education as a field that affects human life. One of these institutions refers to museums where historical, social, cultural and visual elements are used extensively. In addition to serving as a bridge between the past and the future due to the functions and duties of museums, the emphasis on the educational function has enabled visual cultural elements to create an interactive space with their visitors by supporting them with technology. In this context, contemporary museums, which are transformed from classical museums with historical elements into learning tools by using technology, are evaluated in terms of visual culture education. The evolution of museums has been explained with a critical point of view through examples by using contemporary approaches and technological equipment. With an emphasis on the research subject, contemporary approaches that support the cultural elements in the context of education were evaluated in terms of visual culture education by using the developing technologies of museums in their presentations and exhibitions.

Keywords