TURİZM ALANYAZININDA KUŞAKLARA YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4594-4605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde turizm hareketleri giderek daha popüler hale gelmiş ve insanlar; dünyayı görme, yeni kültürleri tanıma, keşfetme ve meraklarını giderme gibi amaçlarla turistik seyahatlere katılmaktadırlar. Seyahate katılan bireylerin demografik özellikleri arasında yer alan yaş, en açıklayıcı değişkenlerden biri olmakla birlikte akademik literatürde yoğun ilgi görmektedir. Bireylerin yaşları, turizm pazarının faaliyetlerini etkileyen kriter olduğu için turizm işletmeleri müşterilerin satın alma davranışları, karar verme süreçleri, tutumları ve değerlerinde meydana gelen farklılıkların öneminin kavramışlardır. Özellikle, turizm endüstrisinde farklılıkları anlamak son derece önemlidir. Bu sebeple, son yıllarda kuşaklar, pazarı anlamak için bir araç olarak kabul edilmiştir. Daha spesifik olarak, kuşakları incelemek, yaşa dayalı kategorileri kullanmaktan daha anlamlı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm alanında kuşaklarla ilgili yapılmış olan çalışmaların ilgili literatür taranarak bibliyometrik analizini yapmaktır. Bibliyometrik alan yapısını tanımlamak için göstergeler kullanılmaktadır. 2010-2020 yılları arasında turizm dergilerinde yayımlanan makale ve turizm alanında hazırlanan tezler incelendiğinde sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y, Z ve alfa kuşakları ile yapılan çalışma konularına ilişkin toplam 39 yayın tespit edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre kuşaklara ilişkin olarak yapılan çalışmalar yıllara, kuşaklara, araştırma konularına, kuşaklara göre araştırma konularına, yöntemlerine, örneklem sayılarına, çalışmada kullanılan analiz ve tekniklere göre incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; 2019 yılı en fazla kuşak çalışmasının yapıldığı yıldır. Kuşakların bir arada (sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y, Z ve Alfa kuşakları) ele alındığı çalışmalar kuşakların tek tek incelendiği çalışmalara göre daha fazladır. Çalışmalarda örneklem sayısı en fazla 301-400 kişi grubunda yer almaktadır. Araştırmalarda nicel çalışmalar daha fazla tercih edilmiş ve parametrik testler diğer testlere göre daha fazla yapılmıştır. Çalışmada turizm literatüründe yer alan kuşaklarla ilgili çalışmalar ortaya konulmuş olup bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Nowadays, tourism movements have become more and more popular and people participate in touristic travels for purposes such as seeing the world, getting to know and discover new cultures and quenching their curiosity. Age, which is among the demographic characteristics of the individuals participating in the trip, is one of the most explanatory variables, and attracts great attention in the academic literature. Since the age of individuals is a criterion that affects the activities of the tourism market, tourism businesses have understood the importance of differences in customers' purchasing behavior, decision-making processes, attitudes and values. In particular, understanding the differences is extremely important in the tourism industry. For this reason, generations have been accepted as a tool to understand the market in recent years. More specifically, it may be more meaningful to examine generations than using age-based categories. The aim of this study is to make a bibliometric analysis of the studies about generations in the field of tourism by scanning the relevant literature. Indicators are used to describe the bibliometric field structure. When the articles published in tourism journals and theses prepared in the field of tourism between 2010-2020 were examined, a total of 39 publications on the subjects of study with the silent generation, baby boom generation, X, Y, Z and alpha generations were identified. According to the findings obtained as a result of the analysis, the studies related to the generations were examined according to the research subjects, methods, sample numbers, analysis and techniques used in the study by years, generations, research subjects, generations. According to the results of the study; 2019 is the year in which the most generation work was done. Studies examining all generations are more numerous. The maximum sample size in the studies is in the group of 301-400 people. Quantitative studies were preferred more in research and parametric tests were performed more than other tests. In the study, studies related to the generations in the tourism literature are presented and it is important in terms of shedding light on the future studies.

Keywords


 • Aylan, F.K., Sarı Gök, H. & Şalvarcı, S., (2020). “Turizm Alanyazınında Kuşaklara Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4594-4605 TURİZM ALANYAZININDA KUŞAKLARA YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Bibliometric Analysis Of Researches On Generations In Tourism Literature Dr. Öğr. Üyesi. F. Kübra AYLAN Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Konya/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6703-2934 Öğr. Gör. Dr. Hatice SARI GÖK Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Isparta/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0949-2593 Arş. Gör. Dr. Simge ŞALVARCI Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Konya/TÜRKİYE ÖZET Günümüzde turizm hareketleri giderek daha popüler hale gelmiş ve insanlar; dünyayı görme, yeni kültürleri tanıma, keşfetme ve meraklarını giderme gibi amaçlarla turistik seyahatlere katılmaktadırlar. Seyahate katılan bireylerin demografik özellikleri arasında yer alan yaş, en açıklayıcı değişkenlerden biri olmakla birlikte akademik literatürde yoğun ilgi görmektedir. Bireylerin yaşları, turizm pazarının faaliyetlerini etkileyen kriter olduğu için turizm işletmeleri müşterilerin satın alma davranışları, karar verme süreçleri, tutumları ve değerlerinde meydana gelen farklılıkların öneminin kavramışlardır. Özellikle, turizm endüstrisinde farklılıkları anlamak son derece önemlidir. Bu sebeple, son yıllarda kuşaklar, pazarı anlamak için bir araç olarak kabul edilmiştir. Daha spesifik olarak, kuşakları incelemek, yaşa dayalı kategorileri kullanmaktan daha anlamlı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm alanında kuşaklarla ilgili yapılmış olan çalışmaların ilgili literatür taranarak bibliyometrik analizini yapmaktır. Bibliyometrik alan yapısını tanımlamak için göstergeler kullanılmaktadır. 2010-2020 yılları arasında turizm dergilerinde yayımlanan makale ve turizm alanında hazırlanan tezler incelendiğinde sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y, Z ve alfa kuşakları ile yapılan çalışma konularına ilişkin toplam 39 yayın tespit edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre kuşaklara ilişkin olarak yapılan çalışmalar yıllara, kuşaklara, araştırma konularına, kuşaklara göre araştırma konularına, yöntemlerine, örneklem sayılarına, çalışmada kullanılan analiz ve tekniklere göre incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; 2019 yılı en fazla kuşak çalışmasının yapıldığı yıldır. Kuşakların bir arada (sessiz kuşak, bebek patlaması, X,

                                                                                                    
 • Article Statistics