KARİYER TATMİNİ VE TÜKENMİŞLİK: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-71
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4543-4553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, kariyer tatmini değişkeninin tükenmişlik alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi boyutları üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Veriler, Erzincan Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan 307 öğretmenden toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kariyer tatmini, tükenmişlik düzeyleri açıklayan önemli bir faktördür. Regresyon analizi bulguları; kariyer tatmininin, duygusal tükenme boyutundaki varyansı %17.4 duyarsızlaşma boyutundaki varyansı %3.7, kişisel başarı hissi boyundaki varyansı %5,4 oranında anlamlı olarak açıkladığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of career satisfaction variable on burnout sub-dimensions such as emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment was investigated empirically. The data were collected from 307 teachers working in Erzincan National Education schools. According to the findings, teachers' career satisfaction is an important factor explaining their burnout levels. Regression analysis findings; career satisfaction significantly explained the variance in the emotional exhaustion dimension by 17.4%, the variance in the depersonalization dimension 3.7% and the variance in the personal accomplishment dimension by 5.4%.

Keywords