ÖĞRENEN ÖRGÜT VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4514-4526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, öğrenen örgüt ile iş tatmini ilişkisi Sağlık Bakanlığı çalışanları üzerinden incelenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda çalışan 390 personel bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre, Çalışanların İş Tatmini ve Öğrenen Örgüt düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş Tatmini ve Öğrenen Örgüt düzeyleri çalışanların cinsiyetine, yaşına ve medeni durumlarına göre değişmemektedir. Öğrenen Örgüt düzeyleri çalışanların eğitim seviyesine göre değişmemektedir. İlköğretim mezunu çalışanların ise İçsel Tatmin düzeyi daha yüksektir. Aylık ortalama hane geliri 4500-5500 TL olan çalışanların Dışsal Tatmin, İş Tatmini düzeyleri, 1500 TL’den az olan çalışanların Takım Halinde Öğrenme düzeyi en yüksektir.11-15 yıldır çalışanların İçsel, Dışsal, İş Tatmin düzeyleri, Öğrenen Örgüt düzeyleri, 16-20 yıldır çalışanların Ortak Vizyon ve Yetkilendirme düzeyi en yüksektir. Kurumunda 10-12 yıldır çalışanların İçsel, İş Tatmin düzeyleri en yüksektir

Keywords

Abstract

In this article, the relationship between the learning organization and job satisfaction was examined through the employees of the Ministry of Health. The 390 staff working in the Central Organization of the Ministry of Health constitute the universe of this research. The analysis of the data was done with SPSS 23 software and it was worked with 95% confidence level. According to the results obtained, the level of Job Satisfaction and Learning Organization of the employees is high. Job Satisfaction and Learning Organization levels do not depend on the gender, age and marital status of the employees.learning organization levels do not depend on the level of education of employees.The level of Internal Satisfaction of primary school graduates is higher.Employees with average monthly household income of 4500-5500 TL have the highest level of Outward Satisfaction, Job Satisfaction, and those with less than 1500 TL have a higher level of Teamwork Learning. Internal, External, Job Satisfaction Levels, Learning Organization Levels of employees working for 11-15 years and Employees' Common Vision and Empowerment Level for employees working for 16-20 years are the highest. Employees working for 10-12 years, have the highest level of Internal Job Satisfaction.

Keywords