HEMŞİRELERİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINI ALMA NEDENLERİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4491-4502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada hemşirelerin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programını alma nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseninde olan araştırma 2014-2019 eğitim-öğretim yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Pedagojik formasyon eğitim sertifika programına devam eden 180 gönüllü son sınıf ya da mezun hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yüz yüze yöntemiyle araştırmacı tarafından toplanmıştır. Katılımcılara “Pedagojik formasyon eğitimi almayı neden istediniz? Düşüncelerinizi açıklayınız?” şeklinde açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Sonuçlar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz soncunda ortaya çıkan temalar ‘’Öğretmenlik mesleğini yapmak isteme’’, ’’Zorunluluk’’ ve ’’Kendini geliştirme’’ şeklindedir. Daha fazla katılımcı pedagojik formasyon eğitimi alma nedenini, öğretmenlik mesleğini yapma isteği teması altında yer alan alt kategorilere bağlamıştır. Bu alt kategoriler; “öğretmenlik mesleğini sevme” (n=48) “hemşirelik mesleğini sevmeme” (n=31) ve öğretmenliğin çalışma şartlarının daha kolay olması” (n=90) şeklindedir. Çalışmamızda hemşire/hemşire adayları hemşirelik mesleğinin çalışma şartlarının zorluğundan bahsetmektedirler. Öğretmenlik mesleğinin çalışma şartlarının daha kolay olmasını düşünmektedirler. Bu nedenle pedagojik formasyon eğitimine katılmaktadırlar. Katılımcılar bu programa katılarak ilerde meslek değiştirme eğiliminde olduklarını göstermektedirler. Hemşirelerin meslekten ayrılmalarını engelleyici düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine nurses’ reasons for taking the Pedagogical Formation Education Certificate Program. Research is in a qualitative research design. The research was carried out with 180 volunteer senior or graduate nurses who were attending the Pedagogical Formation Training Certificate Program at Ondokuz Mayıs University between the academic years of 2014-2019. The data were collected by the researcher using face to face method. For the participants, “Why did you want to take pedagogical formation training? Explain your thoughts? "An open-ended question was posed. Results were analyzed using qualitative research techniques. The themes emerging as a result of the analysis are "Willing to do the teaching profession", "Obligation" and "Self-development". More participants attributed their reason for receiving pedagogical formation training to different subcategories under the theme of wanting to do the teaching profession. These subcategories are; "Loving the teaching profession" (n = 48) "Dislike the nursing profession" (n = 31) and "the working conditions of the teaching profession are easier" (n = 90). In our study, nurse/nurse candidates mentioned the difficulty of working conditions of the nursing profession. They think that the working conditions of the teaching profession are easier. For this reason, they participate in pedagogical formation training. Participants show that they tend to change professions in the future by participating in this program. Regulations preventing nurses from leaving the profession should be made.

Keywords