ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KARIŞIMLAR KONUSUNDA YAZDIKLARI ŞİİR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4360-4370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin karışımlar konusunda yazdıkları şiir ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz bölgesindeki bir okulda öğrenim gören toplam 35 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öncelikle öğrencilerden karışımlar konusu hakkında şiir yazmaları istenmiştir. Daha sonra ise yazdıkları şiirlerle ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Yapılan araştırma nitel bir çalışma olup veriler tarama yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Söz konusu açık uçlu anket formu 7 sorudan oluşmaktadır. Verileri analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. Toplanan veriler için tema ve kodlar oluşturularak tablolar oluşturulmuştur. Tablolarda tema ve kodlara ait frekans ve yüzdeler verilmiştir. Tabloların altında ise gerekli açıklamalar yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin şiir yazmayla daha önceden fazla ilgilenmediği görülmektedir. Öğrencilere karışımlar hakkında şiir yazmanın faydaları sorulduğunda ise konunun daha iyi anlaşılmasına ve konu tekrarına yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler şiir yazma etkinliğini diğer konularda ve farklı derslerde kullanmayı istedikleri görülmüştür. Bu çalışma sonucuna dayanarak öğretmenlerin fen derslerinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden olan şiir yazmayı kullanmaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of middle school students about the poems they wrote about mixtures. The study group of the research consists of 35 secondary school students studying in a school in the Black Sea region. First of all, students were asked to write poems about the subject of mixtures. Later, student’s opinions were taken about the poems they wrote. The research conducted is a qualitative study and the data was collected by scanning method. An open-ended questionnaire created by the researcher was used as a data collection tool. The open-ended questionnaire consists of 7 questions. Content analysis was used to analyze the data. Tables were created by creating themes and codes for the data collected. The tables give frequencies and percentages for the themes and codes. Necessary explanations have been made under the tables. As a result of the analysis of the data, it is seen that the students are not interested in writing poetry before. When asked about the benefits of writing poetry about mixtures, they stated that it helped the subject to be better reviewed and understood. It was observed that students wanted to use the poetry writing activity in other subjects and in different lessons. Based on the result of this study, it can be suggested that teachers use poetry writing, one of the learning activities for science courses.

Keywords