Tüketici Karar Teorisi ve Postmodern Yaklaşim Üzerine İktisat ve Psikoloji Bilimleri Bağlaminda Teorik Bir Tartişma

Author :  

Year-Number: 2020-67
Language : null
Konu :
Number of pages: 3342-3353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz toplumundaki değişimler incelendiğinde görülmektedir ki hızla artan tüketimle birlikte ürünlerin toplumsal ve bireysel konumları da önemli değişimlere uğramaktadır. Bu değişimler sebebiyle bilim dünyasında da Postmodern tüketici modelleri ortaya çıkmıştır. Bu değişimin arka planında ise kitle tüketicisi, haz arayıcısı tüketicilerin toplumunda sembolik tüketim gibi işlevleri de üstlenen ürünler artık toplumda bir birey olarak yer alması bulunmaktadır. Bu değişimlere pazarlama rekabetinin artması da eklenince tüketicilerin doğru bir şekilde anlaşılması ve pratiğe uygun teoriler geliştirilmesi büyük önem taşır hale gelmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı tüketicilerin nasıl karar verdikleri ve davranış sergilediklerine odaklanan Tüketici Karar Teori ve Yaklaşımlarının kökten ele alınması gerekmektedir. Ayrıca literatür taraması göstermektedir ki Türkçe literatürde bu alandaki çalışmalar ve bilimsel birikim yeterli değilken Postmodern Tüketici Karar Teorisinde de yeterli bilimsel derinleşme yaşanmamaktadır. Bu çalışmada aynı amaçlar doğrultusunda öncelikle ayrıntılı bir literatür taraması, Tüketici Karar Teorisi ile iktisat ve psikoloji bilimleri paralelliği tartışmasının ardından Postmodern Yaklaşımının geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca gelecek çalışmaları desteklemek amacıyla geniş bir kaynakça erişimi de sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

When the changes in today's society are examined, it is seen that the social and individual positions of the products undergo significant changes with the increasing consumption. Due to these changes, Postmodern consumer models have emerged in the scientific world. Against the background of change, products that also undertake functions such as mass consumer and consumer pleasure consumers, such as symbolic consumption, are now included as individuals in the society. When the increase in marketing competition is added to these changes, it has become very important to understand the consumers correctly and to develop practical theories. For all these reasons, Consumer Decision Theories and Approaches, which focus on how consumers decide and act, need to be radically positioned. In addition, the literature review shows that the studies and scientific accumulation in the Turkish literature are not sufficient, while there is not enough scientific deepening in the Postmodern Consumer Decision Theory. In this study, for the same purposes, a detailed literature review, the discussion of the Consumer Decision Theory and its parallelism of economics and psychology sciences inferences were made. Than the future of the Postmodern Approach was discussed. In addition, a wide bibliography was provided to support future studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics