FRANCHISING’İN 50 YILI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4205-4217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada bibliometrik analiz yardımıyla Web of Science Core Collection veri tabanında franchising konusunda yapılmış çalışmalar incelenmiş ve konu ile ilgili eğilimler ve yapılacak yeni çalışmalar için literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1975-2020 tarihleri arasında “Franching” anahtar kelimesi tarama yapılmış, elde edilen 1437 makalenin analizde kullanılmıştır. Çalışmalar yıllara göre yayın ve atıf sayıları, atıf patlamaları, ülke ve yazar iş birliktelikleri açısından incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Analizin yapılması için bibliyometrik bilimsel haritalama yöntemi kullanılmış ve analizler Citespace II programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar; yıllara göre yayın sayılarının dağılımı, yayın türleri, yayın dilleri, yazar atıf sayıları, yayınların ülkelere göre dağılımı ve ülke iş birliktelikleri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yayın sayıları bağlamında en çok yayının 2019 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. %75 oranında makale yayın türü ile yayın yapıldığı ve yayınların en çok İngilizce dilinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. İngilizceyi İspanyolca ve Portekizce takip etmektedir. Bu durumla ilişkili olarak yayın sayılarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla; ABD, İngiltere ve Avusturalyadır. 2018 yılında 2131 atıf sayısı ile en yüksek orana ulaşan atıfların yazarlarının ise Perrigot R., Windsperger J., Dant R.P. olduğu belirlenmiştir. En fazla atıf sayısına sahip dergiler ise Strategic Management Journal olduğunu tespit edilmiştir. Son 50 yıl yapılan çalışmalarda Franchising konusunun; ‘’Franchise sözleşmesi’’, ‘’performans’’ ve ‘’organizasyon formu’’ temaları ile önemli bağlantılarının olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, with the help of bibliometric analysis, studies on franchising in the Web of Science Core Collection database are examined and contributions to the literature are tried to be made for trends and new studies. For this purpose, the keyword “Franching” was scanned between 1975-2020 and 1437 articles were used in the analysis. Studies have been examined in terms of number of publications and citations, citation explosions, country and author collaborations by years. According to the results of the analysis; The bibliometric scientific mapping method was used to perform the analysis and the analyzes were performed with the Citespace II program. Studies; The distribution of publications by years, publication types, publication languages, number of author citations, distribution of publications by countries and country collaborations were examined. According to the results of the analysis, it was determined that the most publications were published in 2019 in the context of the number of publications. It was revealed that 75% of the article was published with the type of publication and the publications were mostly in English. English is followed by Spanish and Portuguese. In this regard, the countries with the highest number of publications are; USA, UK and Australia. The authors of the citations, which reached the highest rate with 2131 citations in 2018, were Perrigot R., Windsperger J., Dant R.P. determined to be. It is determined that the journals with the highest number of citations are Strategic Management Journal. During the last 5o years, the subject of Franchising; It was revealed that they had important connections with the themes of '' franchise agreement '', '' performance '' and '' organization form.’’

Keywords