YAŞLI DOSTU KENTLER VE REKREASYON İŞBİRLİĞİ: İRLANDA, LONGFORD ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3544-3556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 21. yüzyıla şekil veren temel aktörlerin başında gelmektedir. Beraberinde şehirler büyümekte ve 60 yaş üzeri bireyler hem sayıca hem de oransal olarak artış göstermektedir. Nüfusun yaşlanması, kentlerin nasıl daha erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilebileceğini düşünmeye itmektedir. Rekreatif aktiviteler ise, yaşlı bireyin topluma dâhil olarak aktif ve keyifli zaman geçirmelerine destek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu aktiviteler yaşlı bireylerin değişen kent kimliğine uyum sağlamasında ve kaliteli zaman geçirmesinde önem taşımaktadır. Bu amaçla, dünyanın çeşitli kentlerinde yaşlı bireylerin kendilerini mutlu ve güvende hissedeceği, yaşam kalitesini arttıracak çok sayıda proje hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, ’’Yaşlı Dostu Kent’’ kavramına değinilmekte; yaşlı dostu kentlerin rekreasyonel katkısı çevresel, sosyal, ekonomik ve eğitsel boyutlarıyla incelenmektedir. Son bölümde ise İrlanda örneği üzerinden yaşlı dostu kent uygulamalarına yer verilmektedir. Çalışma, bütüncül boyutlarıyla yaşlı dostu politikalara yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Urbanization, scientific and technological developments are among the main actors that shaped the 21st century. Besides, cities are growing and people aged 60 or over are growing for both numbers and proportionally. The aging of the population has caused to ruminate over how cities can be more accesible and can be livable. As for recreative activities, these are among of supporting practices in the integration of the elderly individual with society. These activities are important for elder individuals to adapt to changing urban identity. For that purpose, many projects have been implemented in various cities of the world that will make elderly people feel happy and safe and increase their lifestyle. Within the study ‘’Age Friendly City" concept is mentioned principally; recreational contribution of these cities is examined with their environmental, social, economic and educational dimensions. In the last part of study, the age friendly city practices in Ireland are implemented. The study makes recommendations for age-friendly policies with holistic dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics