Hemşirelikte Risk Yönetimi

Author :  

Year-Number: 2019-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 7070-7078
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Risk yönetimi kavramı, son yıllarda sağlık organizasyonlarında faaliyet gösteren kurumların ilgi alanına girerek çalışan ve hastalar için önemli bir kavram olarak görülmektedir. Sağlık organizasyonları çok yönlü örgüt yapısına, geniş faaliyet alanına ve farklı uzmanlığa sahip birçok profesyonel meslek üyesini bünyesinde barındırmaktadır. Sağlık organizasyonlarında ki bu karmaşık yapı ile birlikte sağlık profesyonellerinin kısa zamanda daha çok kişiye teşhis, tedavi ve bakım hizmeti vermek zorunda kalmaları, yaşanabilecek olumsuzluklara ve risklere karşı adapte olmalarını zorunlu kılmaktadır. Risk yönetimi, hataların önlenmesi veya azaltılmasında meydana gelebilecek tehlikelerle baş edebilmek için önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında sağlık hizmetleri yapısı gereği yüksek oranda risk içermektedir. Sağlık profesyonellerinin risk yönetiminde etkin olmaları süreci bir fırsata çevirebilmek için önemlidir. Sağlık organizasyonlarında stratejik yeri olan hemşirelerin risk yönetimi konusunda efektif olmalarının bakım kalitesi ve hasta güvenliği üzerinde önemli sonuçlar oluşturduğu düşünülmektedir. Çalışmamız da sağlık organizasyonlarında çalışan profesyonel rolleri olan hemşirelerin risk yönetim süreci üzerinde durularak, konunun çeşitli boyutları anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The concept of risk management has been seen as an important concept for employees and patients by entering the field of interest of the institutions operating in health organizations in recent years. With this complex structure in health organizations, health professionals are obliged to provide diagnosis, treatment and care services to more people in a short period of time and they have to adapt to the risks and negativities that may occur. Risk management is an important concept for dealing with the dangers that may occur in the prevention or reduction of errors. In addition, due to the structure of health services, it contains high risk. It is important for health professionals to be effective in risk management to turn the process into an opportunity. It is thought that nurses who have strategic place in health organizations are effective in risk management have important results on quality of care and patient safety. In our study, the risk management process of nurses who have professional roles working in health organizations has been emphasized and various aspects of the subject have been tried to be explained.

Keywords


 • Abe, A., Ozaku, H. I., Kuwahara, N., & Kogure, K. (2007). Scenario Violation in Nursing Activities:

 • Abe, A., Ozaku, H. I., Kuwahara, N., & Kogure, K. (2007). Scenario Violation in Nursing Activities: Nursing Risk Management From the Viewpoint of Chance Discovery. Soft Computing, 11(8), 799.

 • Akalın, E.H. (2005). Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği. Yoğun Bakım Dergisi. 5(3), 141-146.

 • Aksay, K., & Orhan, F. (2013). Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi BağlamındaDeğerlendirilmesi: Bir Model Önerisi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 10-23.

 • Aksay, Kadir. (2003), “Hastanelerde Risk Yönetimi ve Bağlantılı Fonksiyonlar: İstanbul MemorialHastanesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Alcan, Z., Tekin, D.E., Civil, S.Ö. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. Noel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

 • Bali, Ö. (2016). Risk Yönetimi. (Ed. Sait Gürbüz ve Harun Şeşen.), Yönetimde Güncel Konular ss.198- 218, Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Benak, L. (2005). Risk Management—The Forensic Nursing Response ‘Ability’. Journal of Forensic Nursing, 1(2), 86-88.

 • Birgönül, M. T., ve Dikmen, İ. (1996). İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi. İMO Teknik Dergi, 7(4), 1305- 1326.

 • Byers, J. F., & White, S. V. (2004). Patient Safety: Principles And Practice. Springer Publishing Company.Carroll, Roberta. (2001), ”Risk Management Handbook for Health Care Organizations”, Third Edition, Jossey-Bass Inc.,

 • Chapman, C., and Ward, S. (1996). Project Risk Management: Process, Tecniques and İnsights. John Wİley.

 • Coronado-Vázquez, V., García-López, A., López-Sauras, S., & Alcaine, J. M. T. (2017). NursingInvolvement in Risk and Patient Safety Management in Primary Care. Enfermería Clínica (English Edition), 27(4), 246-250.

 • Çakır, A., (2007), “Hasta Güvenliği Kültürü ile Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

 • Çakmakçı, M., & Akalın, E. (2011). Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara.

 • Çiftlik, E. E., Kesmezacar, Ö., & Kurt, M. (2010). Eğitim Ve Araştırma Hastaneleri İle DevletHastanelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Algılaması. II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 3-11, Antalya.

 • Dale, C., & Woods, P. (2000). A Risk Assessment and Management Strategy for Community Nursing. British Journal of Community Nursing, 5(6):286-290.

 • Drenkar, K.N. and Rİgotti, G.S. (2010). All-Hazards Disaster Preparedness. (Ed. Dale L. Huber.) Leadership and Nursing Care Management. 4. Edition. 759-780. Saunders Elsevier, Missouri.

 • Emiroğlu, N. (1994). İş Sağlığı Hemşireliği. Türk Hemşireler Dergisi, 44(6), 35-38.

 • Fıkırkoca, M.(2003). Bütünsel Risk Yönetimi (birinci baskı). Kalder Yayınları, Ankara:

 • Fişek, A. (1989), “TTB İşçi Sağlığı Etkinlikleri”,Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni, Cilt(17): 2-14.

 • Flanagan, R., Norman, G., Risk Management and Construction, Oxfort, Blackwell Scientific Publications,Griffin, Don. (2006), ”Hospitals. What They Are and How They Work”, Third Edition, Jones and Bartlett Publishers, Inc.,

 • Güleç, S., & Gökmen, H. (2009). Bir İşletme Olarak Hastanelerde Risk Yönetimi ve Hasta Güvenliği. Harun Kırılmaz, 166.

 • Güleç, S., Gökmen, H. (2009), Bir İşletme Olarak Hastanelerde Risk Yönetimi ve Hasta Güvenliği.1. Uluslar Arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri,19-21 Mart 2009, Antalya

 • Güleç, S., ve Gökmen, H. (2009). Bir İşletme Olarak Hastanelerde Risk Yönetimi ve Hasta Güvenliği. (Ed.Harun KIRILMAZ), ss. 166.

 • Higgins, A., Doyle, L., Downes, C., Morrissey, J., Costello, P., Brennan, M., & Nash, M. (2016). There ismore to risk and safety planning than dramatic risks: Mental health nurses’ risk assessment and safety‐ management practice. International journal of mental health nursing, 25(2), 159-170.

 • Hirai, K. (2017). Safe Handling of Hazardous Drugs in Nursing Practice. Gan to Kagaku Ryoho. Cancer & Chemotherapy, 44(7), 558-562.

 • Hubbard, W.D. (2009). The Failure of Risk Management: Why İt’s Broken and How to Fix İt, New York: John Wiley and Sons Ltd, 22-26.

 • International Standardization of Organization , ISO 31000, 2009

 • ISO. (2009). ISO 1000:2009 Standardı “Risk Yönetimi-Prensipler ve Rehberler”.

 • İncesu, E., (2019), Sağlık Hizmetlerinde Kurumsal Risk Yönetim Modeli Önerisi. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2(1), 47-54.

 • Johnstone, M. J., and Kanitsaki, O. (2007). Clinical Risk Management and Patient Safety Education for Nurses: A Critique. Nurse Education Today, 27(3), 185-191.

 • Kunst, P., & Lemmink, J. (2000). Quality Management and Business Performance in Hospitals: A Search for Success Parameters. Total Quality Management, 11(8), 1123-1133.

 • Kurutkan, M.N. (2009). Ölümcül Hataları Engelleme Programı Sentinel Olaylara Yaklaşım Modelleri. 1. Baskı, Ankara.

 • Leyshon, S. (2005). Principles of Risk Management in Community Nursing. British Journal of Community Nursing, 10(7), 330-333.

 • LIN, L. C. (2006). Comparison of Risk Management in Taiwan and The USA. Journal of Nursing Management, 14(3), 222-226.

 • McGlynn, E. A. (1997). Six Challenges İn Measuring The Quality Of Health Care. Health Affairs, 16(3), 7- 21.

 • McNeil, A.j., Frey, R., and Embrechts, P. (2015). Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools. Princeton university press.

 • Merna, T., Al-Thani, F. (2005). Corporate risk management: an organizational perspective (first edition). England: John Wiley and Sons 13-14.

 • Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). Enterprise risk management (Vol. 3). World Scientific Publishing Company.

 • Özcan, N. (2018). Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, 2(1), 15-24.

 • Özkılıç Ö. (2005). İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri TİSK yayınları. Ankara.

 • Rejda, E.George, (2005), Principles of Risk Management and Insurance, Ninth Edition, Addison Wesley, Boston

 • Rowe, W.D. (1977). An Anatomy Of Risk. John Wiley And Sons Ltd. New York.

 • Seren İntepeler, Ş. (2018), Risk Yönetimi. (Ed.Ülkü Tatar Baykal ve Emine Ercan Türkmen) , Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ss.333-358,. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.

 • Spiegel, A. D., & Kavaler, F. (1997). America's First Medical Malpractice Crisis, 1835–1865. Journal of Community Health, 22(4), 283-308.

 • Steege, L. M., & Pinekenstein, B. (2016). Addressing Occupational Fatigue in Nurses: A Risk Management Model for Nurse Executives. JONA: The Journal Of Nursing Administration, 46(4), 193-200.

 • Sur, Haydar, (2008) ”Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi”, Ders Notları, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi.

 • Tomey, A.M. (2009). Guide to Nursing Management and Leadership. 8. Edition, Mosby Elsevier, Missouri.

 • Treasury, H.M. (2004). The Orange Book: Management of Risk-Principles and Concepts. London: HM Treasury.

 • Usta, R. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi. Hasta Güvenliği Dergisi, (1).

 • Uzunoğlu, E., ve Öksüz, B. (2008). Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(3), 111-123.

 • Vose, D. (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide. John Wiley & Sons.

                                                                                                    
 • Article Statistics