Avrupa Birliği Ülkelerindeki Aşırı Sağ Siyasi Partilerin İslamofobiyi Konu Alan Siyasal Reklamları Üzerine İnceleme

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7399-7423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda Avrupa'da göçmen nüfusun artışıyla orantılı olarak İslamofobi’nin de yükselişe geçtiği gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa Birliği içerisindeki aşırı sağ siyasi partilerin siyasal reklamlarında İslamofobi vurgusu sıklıkla yapılmaktadır. Diğer yandan son dönemde Avrupa Birliği genelinde yapılan genel seçimlerde İslamofobi’yi siyasal reklamlarında konu edinen siyasi partilerin oylarında ciddi manada bir yükselişin olduğu da gözlemlenmektedir. Bu aşamada siyasi partilerin İslamofobi konu alan siyasal reklamlarının seçim başarılarında ne gibi bir rolü olduğu merak konusu olmaktadır. Çalışma kapsamında Avrupa Birliği içerisinde aşırı sağ eğilimli siyasi partilerin İslamofobi siyasal reklamlarında nasıl ve ne yönde yansıttıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla BBC'nin 2018 yılı verilerine göre İslamofobi’nin en çok yükselişe geçtiği ülkeler içerisinden, Almanya'dan Almanya İçin Alternatif (Alternative für Deutschland, AfD) ve Avusturya'dan Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında her iki ülkenin İslamofobi’yi konu alan tüm siyasal reklamları göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Tüm siyasal reklam görselleri Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'in gösterge bilimsel anlayışı çerçevesinde analiz edilmiştir. Aynı zamanda partilerin siyasal reklam görsellerinde İslamofobi temelli inşa etmeye çalıştığı propaganda mitleri de açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında her üç partinin de İslamiyet’in Avrupa'ya ait olmadığı vurgusunu yaptığı saptanmıştır. Aynı zamanda partiler tarafından İslamiyet’in Avrupa ülkelerinin geleceği için bir tehlike olarak aktarıldığı ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, Islamophobia has risen in Europe in proportion to the increase in the immigrant population. The emphasis on Islamophobia is often done in political advertising of the far-right political parties within the European Union. On the other hand, in the general elections held throughout the European Union, it is also observed that there has been a serious increase in the votes of the political parties, which are the subject of Islamophobia in political advertising. At this stage, it is curious to see what role political parties play in the electoral success of Islamophobia. Within the scope of the study, it has been tried to explain how and in what way the ultra-right-wing political parties in the European Union reflect Islamophobia in their political advertising. For this purpose, according to the 2018 data of the BBC, the countries with the highest rise in Islamophobia, the Alternative Party for Germany from Germany and the Austrian Freedom Party from Austria are the examples of the study. Within the scope of the study, all political ads of two countries related to Islamophobia were examined using semiotic analysis method. All political advertising images were analyzed in the light of the semiotic understanding of French Linguist Roland Barthes. At the same time, it was tried to explain the propaganda myths that the parties tried to build on the political advertising visuals based on Islamophobia. According to the findings, it was seen that all three parties emphasized that Islam do not belong to the countries which these parties represented and Islam was reflected as a danger for the future of the countries in political ads.

Keywords


 • Abrahamian, E. (2011). Modern İran Tarihi, Çev. Dilek Şendil. 2. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası

 • Abrahamian, E. (2011). Modern İran Tarihi, Çev. Dilek Şendil. 2. Baskı. İstanbul: Türkiye İş BankasıYayınları.AfD (2018). "AfD Web Sitesi", https://www.afd.de/, Erişim Tarihi: 09.11.2018.

 • AfD Facebook (2018). "AfD Facebook Hesabı", https:// www. facebook. com/pg/ alternativefuerde/ posts/?ref= page_ internal, Erişim Tarihi: 07.01.2019.

 • AfD Bayern (2018). "AfD Kampanya Posteri", https://www.afdbayern.de/wahlen-2018/themenplakate/, Erişim Tarihi: 09.11.2018.

 • Ahmad, F. (2006). British Muslim Perceptions and Opinions on News Coverage of September 11. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(6), 961-982.

 • Akyol, M. (2015). Seçim Kampanyalarında Sosyal Medya Kullanımı: Facebook ve 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 98-114.

 • Arzheimer, K. (2015). The AfD: Finally A Successful Right-Wing Populist Eurosceptic Party for Germany?. West European Politics, 38(3), 535-556.

 • Ayhan, B., & Çifçi, M. E. (2018). IŞID, Propaganda ve İslamofobi. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-32.

 • Baltaci, C., & Eke, E. (2012). Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki EtkisineYönelik Seçmen Algısı: Isparta Örnek Olayı. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-126.

 • Barthes, R. (2014). Çağdaş Söylenler. Çev., Tahsin Yücel. 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Barthes, R. (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. (Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Barthes, R. (2016a). Gösterge bilimsel Serüven. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8.Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • BBC (2018). "AfD Kampanya Posteri",https://www.bbc.com/news/world-europe-42804202, Erişim Tarihi: 09.11.2018

 • Biçen, G. (2017). Ayetullah Humeynî’nin 1980 Öncesi Söyleminde İran İslam İnkılâbı’nın Meşruiyet Temeli Olarak Siyonist Rejim Problemi. İran Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 52-83.

 • Canatan, K. (2017). Batının Doğuda Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi ve Anti-İslamizm. İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), 5(6), 87-104.

 • Canşen, E. (1997). Hitler'den Torunlarına, Almanya'da Eski ve Yeni Sağ. İstanbul: Göçebe Yayınları.

 • CNN (2019). "Yeni Zelanda Cami Saldırısı", https:// edition. cnn.com /asia/ live- news/ live- updates -new- zealand-shooting- christchurch -terror -attack -intl/index.html, Erişim Tarihi: 06.04.2019.

 • Çakı, C., Gülada, M. (2018). The Representation of Muslims in Public Spot Advertisements AgainstIslamophobia: The Case of USA, Canada and the Netherlands. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 243-254.

 • Çebi, M. S. (2015). İsviçre’deki Minare Karşıtı Referandum Afişlerinde İslamofobi’nin Söylemsel İnşası. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (73), 99-140.

 • FPÖ (2018). "FPÖ Web Sitesi" https://www.fpoe.at/, Erişim Tarihi: 09.11.2018.

 • FPÖ Facebook (2018). "FPÖ Facebook Hesabı",https://www.facebook.com/fpoe, Erişim Tarihi: 07.01.2019.

 • Gaddins, J. L. (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev. Dilek Cenkçiler, 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Garthwaite, R. G. (2018) İran Tarihi, Fethi Aytuna, (çev) İnkılap Yayınları, İstanbul.

 • Gölcü, A., Çuhadar, M. (2017). Batı Toplumlarında İslamofobi’nin Üretilmesinde Medyanın Rolü. Ombudsman Akademik, (7), 71-99.

 • Harris, Ruth (1993). The Child of the Barbarian: Rape, Race and Nationalism in France during the First World War. Past & Present. (141). 170-206.

 • Hart, B. L. (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. Çev: Kerim Bağrıaçık. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

 • Kahraman, L. (2014). İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 17(2), 71-120.

 • Kaplan, J. (2006). Islamophobia in America?: September 11 and Islamophobic Hate Crime. Terrorism and Political Violence, 18(1), 1-33.

 • Karakaş, C. K. (2017). DAEŞ Propagandasında Yeni Medya Kullanımı. Marmara İletişim Dergisi, (28), 33-46.

 • Kibaroğlu, M. (2011). Arap Baharı ve Türkiye. Adam Akademi, 2(2), 6-36.

 • Kissinger, H. (2010). Diplomasi. (Çev. İbrahim H.Kurt). 9. Baskı. İstanbul:Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Kocabaş, F. ve Elden, M. (2008). Reklamcılık, Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, 10. Baskı, İstanbul: İletişimKoç, Ç. (2018). Yeni Medyada İslamofobik Söylemin Üretimi: Facebook Örneği. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 211-242.

 • Kuduoğlu, A. (2018). İran’da Musaddık Dönemi: 1951-1953. İran Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 37-62.

 • Lee, S. A. ve Gibbons, J. A. & Thompson, J. M. & Timani, H. S. (2009). The Islamophobia Scale:Instrument Development and Initial Validation. The International Journal for the Psychology of Religion, Mcmahon, J. R. (2013). Soğuk Savaş: Çev. Sinem Gül, Ankara: Dost Kültür Yayınları.

 • Mortan, K. ve Monelle, S. (2011). Vatan Olan Gurbet Almanya'ya İşçi Göçünün 50. Yılı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Özer, A. (2018). Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Ve Doğrudan Demokrasi Arasındaki Çatışma: Minare Yasağı. Akademik Hassasiyetler, 5 (9), 37-52.

 • Pease, Allan (2003). Beden Dili, 5. Baskı, Çev. Yeşim Özben, İstanbul: Rota Yayınları.

 • Poynting, S., & Mason, V. (2007). The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in The UK And Australia Before 11 September 2001. Journal of sociology, 43(1), 61-86.

 • Rassemblement National (2018). "FN Web Sitesi" https:// www. rassemblementnational. fr/, Erişim Tarihi: 09.11.2018.

 • Riasanovsky, V. Nicholas, & Steinberg, D. Mark (2011). Rusya Tarihi. (Çev. Figen Dereli). İstanbul: İnkılap Yayınları,

 • Saeed, A. (2007). Media, Racism and Islamophobia: The Representation of Islam and Muslims in the Media. Sociology Compass, 1(2), 443-462.

 • Said, E. W. (2008). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. USA: Random House.

 • Schmitt-Beck, R. (2017). The ‘Alternative für Deutschland in The Electorate’: Between Single-İssue and Right-Wing Populist Party. German Politics, 26(1), 124-148.

 • Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 103-134.

 • Taşdemir, E. (2017). Sosyal Medyada Terör Propagandası: Deaş Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 726-752.

 • The Local (2018). "Avusturya'da Okullardaki Türban Tartışması",https://www.thelocal.at/20180404/austria-plans-headscarf-ban-for-primary-school-pupils, Erişim Tarihi:The National (2017). "AfD Kampanya Posteri", https://www. thenational. ae/opinion/ why- the-rise -of-the-far-right- in-germany-means -the-country -is-becoming-more- normal-1.661781, Erişim Tarihi: 09.11.2018.Unzensuriert (2018). "FPÖ Kampanya Posteri", https:// www.unzensuriert. at/content/0027706- Naechste- Gemeinderatswahl- Wien-wird-Istanbul- wenn-alles-beim- Alten-bleibt, Erişim Tarihi: 09.11.2018.

 • Uzunçayır, C. (2014). Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı. Siyasal Bilimler Dergisi,Washington Post (2017). "FPÖ ve İslamiyet", https:// www.washingtonpost. com/news/worldviews/wp/2017/01/14 /austrias-far-right-party-wants- to-ban-islam/?noredirect =on&utm_ term=.c296cc1f998d, Erişim Tarihi: 10.01.2019.

 • Yapıcı, A. ve Yapıcı, F. (2017). Ön Yargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi: Dinî-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik, İlahiyat Akademi Dergisi, 5 (6), 1-26.

 • Yaşin, C. (2006). Siyasal Kampanya Yönetiminde Bütüncül Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 631-650.

 • Zine, J. (2006). Unveiled Sentiments: Gendered Islamophobia and Experiences of Veiling Among Muslim Girls in A Canadian Islamic School. Equity & Excellence in Education, 39(3), 239-252.

                                                                                                    
 • Article Statistics