İmalat Sanayi Yer Seçimi Tercihlerinde Firma Büyüklüğü Etkisi: İstanbul Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7366-7377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21.yy’da yaşanan teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmelerle birlikte, üretim ve karar mekanizmaları yapısal bir dönüşüm geçirmekte ve yer seçimi tercihlerinde farklılaşmalar oluşmaktadır. İmalat sanayi, temel ekonomik faaliyetler için girdi sağlayan en önemli etkinliklerden biri olarak, gelişmekte olan ülkelerde günümüzde de yerleşme sistemlerinin oluşumunda temel belirleyici ve yönlendiricilerden biri olarak ortaya çıkmakta ve ülke GSYH’sinden aldığı pay giderek artmaktadır. Bu makalede İstanbul Metropoliten Alanı’nda imalat sanayi yer seçimi temel kriterlerinin işgücü yapısı bakımından farklı firma büyüklüklerine göre nasıl şekillendiği, sektörel yapılar ve firma büyüklüğü ilişkisi ele alındığında bu temel kriterlerin hangi sektörlerde ön plana çıktığı incelenmiştir. Geleneksel yer seçimi yönlendiricileri tüm sektörlerde öncelikli kriterler olarak ortaya çıkmakta ancak firma büyüklerine göre farklılaşan eğilimler oluşmaktadır. Farklı sektör ve ölçeklerde yer seçimi tercihlerini irdelemek yeni kararların üretilmesi aşamasında önemli girdiler sağlayabilecektir. Özellikle İstanbul’da yığılmış olan sanayi yapısının farklı yer seçimlerinin oluşturulmasında ve yeni odaklara yönlendirilme kararlarında bu kriterler önemli referanslar oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

With the technological, economic and social developments experienced in the 21st century, production and decision mechanisms undergo a structural transformation and differentiations occur in the choice of location. Manufacturing industry, as one of the most important activities providing input for basic economic activities, has emerged as one of the main determinants and drivers in the formation of settlement systems in developing countries, and its share in the country's GDP is increasing. In this article, how the basic criteria of manufacturing industry location choice in Istanbul Metropolitan Area is shaped according to different firm sizes and the relationship between sectoral structures and firm size are examined in which sectors these basic criteria come to the forefront. Traditional location choice determinants emerge as priority criteria in all sectors, but trends vary according to the size of the firm. Examining location choice preferences in different sectors and scales will provide important inputs to produce new decisions. These criteria constitute important references in the decision-making process of the industrial structure that is stacked in Istanbul and the decision to be directed to new focal points.

Keywords


 • DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyon Raporu DPT, (2000–2003). İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması

 • Dinler, Zeynel (1994). Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, Bursa.

 • Giritlioğlu, Cengiz (1982). Sanayi Yerleşme Yeri Etkenleri-Sanayi Yerleşme Yerleri Seçim ve Düzenlerinin Kurgusunda Kullanılabilecek Bir Yöntem Yaklaşımı, Doçentlik Tezi, İ.T.Ü. Fen Bil. Enst., İstanbul.

 • Kılınçaslan, İsmet, 2010. Kent Ekonomisi, Ninova Yayınevi, İstanbul.

 • Lösch, August (1954). The Economics of Location, Yale University Pres, New Haven, Conn.

 • İMP, (2006) İstanbul Büyükşehir Alanı ve Çevresinde; Sanayi Sektörü Gelişim Sürecinin Mekansal Boyutuİle Birlikte İncelenmesi ve Araştırılması, Bu Sektörün Geleceğe Dönük Mekansal Gelişme Eğilim vePotansiyellerinin Belirlenmesi ve Metropoliten Kentin Stratejik Planlanmasına veri Oluşturacak Sanayi Ağırlıklı Senaryoların Hazırlanması İşi, Anket Çalışması

 • Ocakçı, Mehmet (1989). Metropolitenleşme Sürecinde İmalat Sanayii ve Metropoliten Şehir İlişkileri, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bil. Enst., İstanbul.

 • Smith, M. David (1970). Industrial Location, John Wiley & Sons, Inc., New York.

 • Suher, Hande (1972). Şehirleşme Süreci İçinde Sanayide Yer Seçimi, Şehircilik Enstitüsü Dergisi 2, İ.T.Ü., İstanbul.

 • TUİK, (2002) Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı

 • Tümertekin, Erol ve Özgüç, Nazmiye (1997). Ekonomik Coğrafya, Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul.

 • Yang, Jiagin and Lee, Huei (1997). An AHP Decision Model for Facility Location Selection, Facilities, Vol. 15, No: 9-10, pp. 241-254.

 • Yüzer, M.Ali (1993). İstanbul'da Sanayi Yerleşmeleri ve Yer Değiştirme Eğilimleri İle İlgili Bir Araştırma (Kazlıçeşme örneği), Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bil. Enst., İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics