Hemşirelikte Personel Güçlendirme

Author :  

Year-Number: 2019-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 7051-7059
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve rekabetin artması, örgütlerde yenilik ve değişime daha fazla ihtiyaç duyulması, verimliliğin arttırılması, öğrenen organizasyon oluşturma gereksinimi, örgütsel iletişim, işbirliği ve güvenin öneminin artması personel güçlendirme kavramının önemini ortaya çıkarmıştır. Güçlendirme, çalışanların işleriyle ilgili kararları vermelerini sağlayacak imkanların sunulması ve kendi faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Personel güçlendirme, örgütsel ve yönetsel etkinliğin en temel bileşenidir. Sağlık organizasyonlarında sunulan sağlık hizmetin kalitesi ve verimliliği güçlendirilmiş personelle arttırılmış olacaktır. Sağlık organizasyonlarında sağlık ekibi içinde önemli rol ve sorumlulukları olan hemşirelerin güçlendirilmesinin kişisel, kurumsal ve hasta bakımı ile ilgili birçok olumlu katkıları olduğu bilinmektedir. Bilgi birikimi, deneyim ve tecrübeyle donatılmış, hasta bakımını yönetmede profesyonel otonomiye sahip, kendine özgü hak ve sorumlulukları olan hemşirelik mesleğinde hemşirelerin güçlendirilmesi sağlık hizmetinin güvenilir ve kaliteli olması açısından oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Increasing globalization and competition; the need for innovation and change in organizations; increasing efficiency and increasing the importance of organizational communication cooperation and trust; and the need to develop the learning organization has revealed the importance of empowerment. Empowerment is defined as providing opportunities for employees to make decisions about their work and providing an environment in which they can take responsibility for their own activities. Staff empowerment is the main component of organizational and managerial effectiveness. The quality and efficiency of health care services provided in health organizations will be increased by strengthened personnel. It is known that empowering nurses who have important roles and responsibilities in health organizations in health organizations have many positive aspects related to personal, institutional and patient care. Empowering nurses in the nursing profession equipped with knowledge, experience and having professional autonomy in managing patient care and having unique rights and responsibilities is very important in terms of reliable and high quality health care.

Keywords


 • Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde

 • Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme. Karadeniz Araştırmaları Bahar, 25, 145-174.

 • Bargagliotti, L.A. and Lancaster, J. (2007) Quality and safety education in nursing: more than new wine in old skins. Nursing Outlook, 55, 156– 158.

 • Bedük, A. ve Tambay, A. (2014). “Personel Güçlendirme (Empowerment) Ve İtibar Yönetimi İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Çalışması”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), ss. 319-338.

 • Bogaert, P., Slootmans, S., Roosen, I., Van Aken, P., Hans, G. H. and Franck, E. (2018). Staffempowerment and engagement in a magnet® recognized and joint commission international accredited academic centre in Belgium: a cross-sectional survey. BMC health services research, 18(1), 756, 1-12.

 • Burkhard, M.A, Nathaniel K.A. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. Alpar, Ş., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (Çeviri Editörleri). 3. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 469-479.

 • Conger, J.A ve Kanungo, R.N.( 1988).The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review. 13(3): 471–482.

 • Çavuş, M.F. (2008), “Personel Güçlendirme: İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, V.3, N.10, pp.1287- 1300.

 • Çetin, C. ve Arslan, M.L. (2017).Toplam Kalite Yönetimi,6.Baskı,Beta:İstanbul.ss,126-132.

 • Daff, R.L. (2001). Organization, Theory and Design, Seventh Edition, South Western: Thompson Learning.Demiral Ö. (2008).Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik SözleşmeninEtkisine İlişkin Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

 • Doğan, S. (2006).Personel Güçlendirme Rekabette Başarının Anahtarı, Kare Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

 • Doughty, H.A. (2004).Employee Empowerment: Democracy or Delusion? The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 9(1): 1–24.

 • Durukan, S., Akyürek, Ç.ve Çoşkun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde ÇalışanHemşirelerin Örgütsel Güven, Güçlendirme Ve Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 411-434.

 • Ekici, D.(2013).Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi,Sim Matbacılık, Ankara.ss, 48.

 • Ekiyor, A. ve Karagül, S. (2016). Sağlık Sektöründe Personel Güçlendirmenin İşgören Performansına Ve İç Girişimciliğe Etkisi. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(3), 13-25.

 • Er, F. ve Altundaş, S. (2014). Hemşirelikte Personel Güçlendirme, Journal of Health and Nursing Mangement, (3)1, 155-160.

 • Eren, D. ve Çamlıca, K. (2016). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları (ed. N. Ş. Perçin, B. Güzel ve Ş. A. Tükeltürk), İstanbul: Beta Basım Yayın.

 • Gardner, J. P. ve Olson D. M.(2010). The Gift Of Empowerment: A New Perspective To Leadingothers. Insights To A Changing World Journal. 4, ss. 68-75.

 • Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Giderler, C. (2015). Sosyal hizmet işletmelerinde personel güçlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 58-88.

 • Gök, G. S. ve Beduk, A. (2014). Vekalet Teorisi Kapsamında Hedeflere Ulaşılması Bakımından Örgüt İçiİlişkilerde Personel Güçlendirmenin Önemi, Research Journal of Business and Management, 1(4), 436- 447.

 • Greco, P., Laschinger, H.K.S. and Wong, C.A. (2006) Leader empowering behaviours, staff nurseempowerment and work engagement/burnout. Canadian Journal of Nursing Leadership 19 ( 4), 41– 56. Gürbüz, S. ve Şeşen, H.(2016).Yönetimde Güncel Konular, Beta, İstanbul.ss, 46-50.

 • Harvey, D., Bowin, B.R. (1996). Human Resource Management -An Experiential Approach, New Jersey: Prentice Hall Inc.

 • Kangallı, P. (2005). Sivas İli Hastanelerinde Otonomi Düzeyleri ve Otonomiyi Etkileyen Mesleki veKurumsal Faktörlerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

 • Karakaş, A. (2014). İşletmelerde personeli güçlü kılma yollarından personel güçlendirme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6:11, 79-105.

 • Kılıçaslan, S. ve Kaya, A. (2018). Personel Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkininİncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-71. Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, 17.Baskı.Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Kuokkanen, L. and Leino‐Kilpi, H. (2000). Power and empowerment in nursing: three theoretical approaches. Journal of advanced nursing, 31(1), 235-241.

 • Laschinger, H.K.S. (2008) Effect of empowerment on professional practice environments, worksatisfaction, and patient care quality: further testing the nursing worklife model. Journal of Nursing Care Quality 23 ( 4), 322– 330.

 • Laschinger, H.K.S., Leiter, M.P., Day, A., Gilin‐Oore, D. and Mackinnon, S.P. (2012) Buildingempowering work environments that foster civility and organizational trust: testing an intervention. Nursing Research 61 ( 5), 316– 325.

 • Manojlovich, M. (2007). Power and empowerment in nursing: Looking backward to inform the future. Online Journal of Issues in Nursing, 12(1).

 • Meng, B. Ve H. Han.(2014). The Effects Of Empowerment On Employee Psychological Outcomes İn Upscalehotels. Journal Of Hospitality Marketing and Management. 23 (2), ss. 218- 237.

 • Morrison, R. S., Jones, L. and Fuller, B. (1997). The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. JONA: The Journal of Nursing Administration, 27(5), 27-34.

 • Müdüt, N.(2009).Personel Güçlendirme Çalışmaları ve Müşteri İlişkileri Üzerine Etkisi (Restoranİşletmeleri Üzerine Bir Araştırma). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

 • Nixon, B. (1992). Developing an Empowering Culture in Organizations,Empowerment in Organizations, 2(1), 14-24.

 • Orgambídez‐Ramos, A., Borrego‐Alés, Y., Vázquez‐Aguado, O., & March‐Amegual, J. (2017). Structuralempowerment and burnout among Portuguese nursing staff: An explicative model. Journal of nursing management, 25(8), 616-623.

 • Özbaş, A., Tel, H. (2013). Hemşirelikte güç ve güçlendirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 29:3, 70-78.

 • Richardson, A. and Storr, J. (2010). Patient safety: a literative review on the impact of nursing empowerment, leadership and collaboration. International nursing review, 57(1), 12-21.

 • Sigler, T.H., Pearson, C.M. (2000). Creating an empowering culture: Examining the relationship betweenorganizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, Vol.5, pp.27-52.Tolay, E., Sürgevil, O., Topoyan, M. (2012). Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojikgüçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri. Ege Akademik Bakış, 12:4, 449-465.

 • Uğrak, U., Erigüç, G. Ve Uzuntarla, Y. (2016). Personel Güçlendirme Ve Sağlık Sektörü. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 69-84.

 • WHO. (2013). WHO Nursing and Midwifery Progress Report 2008–2012. World Health Organization, Geneva, Switzerland.

 • Wing, T., Regan, S. and Spence Laschinger, H. K. (2015). The influence of empowerment and incivility on the mental health of new graduate nurses. Journal of Nursing Management, 23(5), 632-643.

 • Yang, J., Liu, Y., Huang, C., Zhu, L. (2013). Impact of empowerment on professional practiceenvironments and organizational commitment among nurses: a structural equation approach. International Journal of Nursing Practice, 19 :Suppl.1, 44-55.

 • Yıldırım, F. ve Karabey, C. N. (2016). Örgüt kültürünün yeniliğe etkisinde personel güçlendirmenin biçimlendirici rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 426-453.

 • Yücel, İ. ve Koçak, D. (2016). Örgüt Kültürü İle Personel Güçlendirme Arasındakı İlişkiye Yönelik BirAraştırma. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal, 7(12), 1-24.

                                                                                                    
 • Article Statistics