Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Author:

Year-Number: 2020-54
Number of pages: 28-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeyleri ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla, çalışmaya katılmayı kabul eden 160 sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve Merhamet Ölçeği (MÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Yaş ortalaması 20,61±2,96 olan öğrencilerin %77,5’i kadın, %62,5’i evde bakımı programı öğrencisi, %58,1’i süper/anadolu lisesi mezunu, %93,1’i çalışmıyor, %68,8’i orta gelirli, %36,2’si çocukluğunu ilçede geçirmiş ve %61,8’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %50,6’sının anne eğitim düzeyi ilköğretim, %40’ının baba eğitim düzeylerinin ise ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğunun (%48,8) kendilerini orta düzeyde dindar olarak tanımladıkları görüldü. Öğrencilerin MÖ toplam puan ortalaması 71,43±8,50 olup (Min-Max; 48-115), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 16,63±2,87 (sevecenlik), 7,25±2,46 (umursamazlık), 16,31±2,67 (paylaşımların bilincinde olma), 7,64±2,53 (bağlantısızlık), 16,31±4,04 (bilinçli farkındalık) ve 7,26±2,49 (ilişki kesme) olduğu görüldü. Yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü program, mezun olunan lise, çalışma durumu, anne ve baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin MÖ toplam ve alt boyut puanlarını etkilemediği saptandı (p>0,05). “Çocukluğu u geçirdiği yer” değişkeni ile MÖ sevecenlik alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu, çocukluğunu ilçede geçirenlerin merhamet sevecen düzeylerinin daha iyi olduğu saptandı (p<0,05). “ Gelir durumu” değişkeniyle MÖ umursamazlık ve bağlantısızlık alt boyut puanları arasında anlamlı fark olduğu, orta düzey gelire sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). “Aile yapısı” değişkeniyle MÖ ilişki kesme alt boyutu arasında anlamlı fark olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışmada sağlık ve bakım hizmetleri bölümü öğrencilerinin merhamet düzeylerinin orta düzeyde olduğu, çocukluğunu geçirdiği yer, gelir durumu ve aile yapısının öğrencilerin merhamet düzeylerini etkilediği görüldü.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the compassion levels of the students of health care services and the affecting factors. It is a descriptive population research, which has been conducted with the participation of 160 students. The data have been collected through the questionnaire that covers socio-demographic features and Compassion Scale(CS). Of the students, whose average average of age is 20,61±2,96, %77,5% are female, 62,5% are home care students, 58,1% are Anatolian high school graduate, 93,1% are not work, 68,8% have middle income, 36,2% were grown up in a town and 61,8% have nuclear family. It was determined that 50.6% of the students mother education level is primary education and 40% of students father education level is primary. It was seen that the majority of the students(48.8%) defined themselves as moderate religious.The average of total CS scores of the students is 71,43±8,50 and the sub-dimension average scores are respectively; 16,63±2,87(kindness), 7,25±2,46(indifference), 16,31±2,67(consciously sharing), 7,64±2,53(seperation), 16,31±4,04(conscious awareness) and 7,26±2,49(disengagement). It has been determined that age, gender, program, high school, working status, education level of mother and father did not affect the total and sub-dimension scores of the students (p> 0.05).A significant difference has been detected between the variable of “income status” and the average of total scores of CS indifference, and separation, who has moderate income were higher(p<0.05). The ones who live in a extended family, statistically have higher average scores in disengagement sub-dimension of indifference(p<0.05). A significant difference has been detected between the variable of “where they grew up” and the average of total scores of CS sub-dimension, who were grown up in town have higher compassion levels(p<0.05). In the study, it has been determined that health care services students have moderate compassion levels; income, family structure, place where they grew up are effective on the compassion levels of the students.

Keywords