15-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik Kavramı Üzerine Algılarının Metaforik Bir Analizi

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6465-6474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada 15-18 yaş aralığında çocukların müzik kavramına ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modeli kullanılmıştır. Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde, basit tesadüfi örnekleme yoluyla 15-18 yaş aralığında 120 çocukla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Müzik kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 15-18 yaş aralığındaki çocukların müzik kavramına ilişkin 8 kategori altında 42 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Müziğin yol gösterici, bağımlılık yapan, eğlendiren, birleştiren, duyguları ifade eden, tedavi eden, dinlendiren ve huzur veren temel bir ihtiyaç olduğu metaforlarla anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, perceptions of children between the ages of 15 and 18 on the concept of music were examined through metaphors. One of the qualitative research methods, phenomenology model was used. In Çorlu district of Tekirdağ, 120 children aged 15-18 years were interviewed face to face by simple random sampling. The metaphors they developed for the concept of music were examined by content analysis method. As a result of the study, it was seen that children between the ages of 15-18 developed 42 metaphors under 8 categories related to the concept of music. It has been explained by metaphors that music is a guiding, addictive, entertaining, combining, expressing emotions, treating, resting and providing peace.

Keywords


 • Ágnes, A. (2009). The use of metaphors in advertising: A case study and critical discourse analys, The Use

 • Ágnes, A. (2009). The use of metaphors in advertising: A case study and critical discourse analys, The Use Of Metaphors in adeveritisind argumentum, Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen), 18-24.

 • Akça, O. M. & Şen, Ç.& Kurtaslan, Z. (2019). Bilim ve Sanat Merkezleri müzik alanı öğrencilerinin müzikkavramına yönelik algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 5 (10), 123-145.

 • Arslan, H.& Arslan, P.& Yıldız, K. (2019). Öğretmen ve öğrencilerin kitap kavramına yönelik metafor algıları, International Social Sciences Studies Journal, 5 (39), 3771-3782.

 • Babacan, E. (2014). AGSL öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: Metafor analizi, Eğitim ve Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 124-132.

 • Bak, G. (2017). 1980’li yıllardan günümüze Türk yazılı basınında çocuk olgusu, İNİF-E Dergi, 2 (2), 163- 188.

 • Bak, G. (2018). 17-18 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya kullanımı üzerine bir araştırma, ATLAS International Refereed Journal On Social Sciences, 4 (13), 1317-1321.

 • Bak, G. (2019). Ergenlik dönemindeki çocukların Facebook üzerindeki paylaşımları ve emoji kullanımıüzerine bir araştırma, Ed.: Hasan Çiftçi, Dijitalleşen Dünyada Yeni Medya (5-35), İKSAD Yayınevi, ISBN:978-605-7875-24-2 (Çevrimiçi) https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_5eb2deb78855449fa49b668942a6b00e.pdf

 • Çağlar, B. (2019). Reklamlarda metaforik öğelerin kullanımı: kozmetik reklamları örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3), 995-1013.

 • Demircioğlu, E.& Kantekin, S. (2019). Tarih pedagoji programı öğrencilerinin tarih kavramına ilişkininançlarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 332- 346.

 • Geray, H. (2011). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş: İletişim alanından örneklerle, 3. Bs., Ankara: Ezel Basın Yayın Dağıtım.

 • Gil McWilliam & Angela Dumas (1997) Using metaphors in new brand design, Journal of Marketing Management, 13:4, 265-284, DOI: 10.1080/0267257X.1997.9964472.

 • Gürlen, E.& Köseoğlu, P. (2019). Üniversite öğrencilerinin “toprak ve toprak kirliliği” kavramlarına ilişkinalgılarının metafor ile analizi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 243- Karamehmet, B. (2012). Kuramsal iletişimde metafor, İstanbul: Beta Yayıncılık.

 • Karamehmet, B. (2017). Metafor ile markaları yönetmek, Atatürk İletişim Dergisi, 13, 125-148.

 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu metaforlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

 • Stempel III, G. H. (2003). İçerik Analizi, Derleyen/Çeviren: Murat S. Çebi, İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi, Ankara: Alternatif Yayınları, 103-123.

 • Tez, İ.& Aydıner-Uygun, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi ve müzik öğretmenine ilişkin algılarının metaforik analizi, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 415-453.

 • Torlak, Ö. (2008). Tüketici davranışını anlamada metafor kullanımı: Postmodern tüketiciyi “sivil itaatsizlik” metaforu ile açıklamak, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2, 63-76.

 • Yapıcıoğlu, A.& Korkmaz, N. (2019). Öğretmen adaylarının fen ve matematiğe yönelik algılarının belirlenmesi: metafor çalışması, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (29), 400-420.

 • Zaltman, G.& Zaltman, L. (2018). Pazarlama metaforları, Çev.: Ümit Şensoy, İstanbul: MediaCat Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics