Bibliyometrik Analiz Yöntemi İle Ağızdan Ağıza İletişim (Wom) Konusunun İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-54
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bibliyotektik çalışmalar, bilimsel yayınların kendi sahalarındaki mevcut durumunun belirlenmesi; eksiklerinin ve etkinliklerinin ortaya konması açısından önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, akademik olarak en prestijli dergileri tarayan en geniş web tabanlı veri tabanlarından biri olan Web of Science (WoS)’da yer alan Word Of Mouth (WOM- Ağızdan Ağıza İletişim) konusunda yazılan makaleler bibliyometrik olarak incelenmiştir. Web of Science veri tabanında Word Of Mouth konusunda toplam 895 makale bulunmaktadır. Analizler SciMat ve VOSviewer programı kullanılarak yapılmıştır. SciMat programı ile stratejik diyagramlar ve kümelenme haritaları; VOSviewer programı ile de ağ ve yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Amerika, Çin, Güney Kore en çok çalışma yapan ülkeler iken Türkiye’nin alana sağladığı katkı oldukça düşüktür. Yapılan çalışma Web of Science veri tabanında yer alan tüm Word Of Mouth makalelerini incelenmesi ve konunun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini görmek ve konu ile çalışma yapacak araştırmacılara ışık tutmak açısından literatüre katkı sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Bibliotectic studies are playing role about determining the current status of scientific publications in their field also deficiencies and effectiveness. In this study, the articles written on Word of Mouth (WOM), which is one of the largest web-based databases which scan academically most prestigious journals, are examined bibliometrically. There are a total of 895 articles on Word Of Mouth in the Web of Science database. Analyzes were performed using SciMat and VOSviewer software. Strategic diagrams and cluster maps have been created by SciMat program; Network and density maps have been created with VOSviewer program. America, China, South Korea are the countries with the highest contribution to the work area and Turkey's contribution is very low. The study contributed to the literature in terms of examining all Word Of Mouth articles in the Web of Science database and seeing the development of the subject in the historical process and shedding light on the researchers who will work with the subject.

Keywords